UNGAL : Tasedna d-iggzen seg udrar – 2 –

0 70

 

 

 

 

 

— Uɣul-d asekka !

Ur as iruri awal. Ul-nnes ar ittiqiq. Ira add inḍew, ad as d-iffeɣ seg imi. Idda, imun d ubrid axatar allig nn ilkem dat usasu (café) Afrekla. Itter aberrad n watag. Dat-as agdez idlan d iṭaksiyen ittawin ɣer iɣerman n Ufrekla. Iswa atag. Irẓag g imi-nnes amm ufeṛẓiẓ. Ifra, inḍew abrid, ikcem ɣer agdez. Isɣa kra n uksum, iffeɣ ad yameẓ aṭaksi ɣer iɣrem n Tmerdult. Ira ad ines ɣur yan umeddakkwel-nnes dinnaɣ. Iddeɣ nn-ilkem dat taddart n umeddakkwel-nnes, isella i tin yiṭs ar sawalent, ikti-d is ur iẓẓulli awed yat seg mayed d-inker. Irgem amexzen d unebbaḍ kigan n tikkal agensu n iɣef-nnes, islutef ɣef wakal. Iwta snat tikkal ɣef teflut iṛzmen, ikcem, ar ittini :
— Wa ayt taddart !
— Timensiwin a Sekku !
— Faḍma ! Ggez-d han Bassu Kujan ! Ger aman n watag !
Yumeẓ-as Sekku afus, icekcem-t ɣer aḥanu. Ikkes areksen, iɣwejdem, iddem ar as itteqqis tinnes.
— Iwa tamara ayennaɣ ! Tedda tmazirt-ddeɣ g wumum ! Uress matta tunant-ddeɣ !
— Sawleɣ-as ! Iga ammi ur i-yannay ! Waqila ur akw issin is lliɣ. Ddaw medden ag amun inebbaḍen-ddeɣ !
Swan atag, mmensun. Igen Bassu amm teslemya. Tifawt, ɣas ičča, iffeɣ, yameẓ diɣ aṭaksi yuɣul ɣer Tinejdad, tikkelt-a netta d Sekku as innan :
— Ssfeld ad ak iniɣ. Amɣar n iɣrem d ameddakkwel-inu. Ad as siwleɣ, isiwel netta i unebbaḍ.
Gulan nn-imi n umaris, inna umxezniy i Bassu :
— Key ad ur akw tkeccemd. Inna-ak unebbaḍ ggann ar d ak-iɣer !
— Amm wass-naṭ g ggunniɣ ass akw mayed ila ?
Inḍud Sekku, inna i Bassu :
— Haggwem. Aǧǧ-i ad kecmeɣ, ad seqsaɣ mayed illan.
Iffeɣ Bassu imi n umaris, iddu iɣwejdem ddaw uɣrab n teqcelt. Iddeɣ d-iffeɣ Sekku, inna-as :
— Sawleɣ i umɣar ad nn-isselkem awal i unebbaḍ. Γas add iffeɣ seg ɣurs, add iddu ar da.
Qqimen ar tgannan ar ammas n wass. Iffeɣ-d umɣar, udem-nnes immeɣ akw s tidi, inna-asen :
— Ak yiẓir tameddit n wass-a ! Γas ad irẓem amaris-nnes g temrilt tiss snat, ad k-icekcem d-amezwaru !
— Tanemmirt ! Ur ak inni mayed ira ?
— Uhu, maka …
— Maka ?
— Uress mayed as tesskerd !
— Ur t-ssineɣ ! Ur illi umya geraɣ ! Awed awal ur t-nemrara !
— Qqim-at g talwit. Ilaq ad dduɣ !
Iney azlalam-nnes, iddu. Inna Bassu :
— Nker ad nemmeklu !
Ddan ar agdez idlan. Kecmen yan usasu ameẓẓan, inyaman. Ttren yat taṭṭajint, qqiman allig ččan. Nekren, kecmen s urti azayz illan dat ugdez, nyuddun g tebridatin-nnes allig nn-lekmen nil tesreqqest (la poste). Ikna Bassu, iwet ifassen g tergwa n waman, issard ifassen, netta ira ad isew, inna-as Sekku :
— Semmumen, ur degsen mayed issa awed yan !
Inker. Γlin abrid ddun ɣer dat umaris imkday ireẓmen. Γas yannay umxezniy Bassu Kujan, inna-as :
— Mani tekkid ? Anebbaḍ ira ak yinniy. Ggann da !
Ikcem ɣer agensu, imiq yuɣul-d, inna :
— Dɣik ad ak-d iɣer !
Γwejdmen diɣ ar tgannan. Ar t-ittawi unuddem iddeɣ isella i kra n yiwen ar d-iqqar i umxezniy. Ikcem, imiq iffeɣ-d, inna i Bassu :
— Nker !
Icekcemt ɣer agensu, imel-as yan useggawer.
— Γwejdem !
Iɣwejdem diɣ ar itganna.

Tuweḍ tiss semmuz iddeɣ d-iffeɣ unebbaḍ seg umaris-nnes. Ibedda g imi, inna i yat tmeṭṭuṭ iɣwejdmen tama n Bassu :
— Kemmin, uɣul-d asekka g tifawt !
Iɣerd aḍad-nnes ɣer Bassu, inna-as :
— Keyyin, ddu ɣer Γris asekka … Ddu s ɣur temsulta (police).
— Imaɣ ? Ur sskireɣ ka !
— Ur i-iddi ka ! Ffeɣ dat-i ! Nitni ayed issnen mayed tesskerd d mayed ur tesskird.
— Ar k-tgannaɣ sin wussan af ad i-tinid sin iwaliwen ! Is tɣaled is sulaɣ ?
— Ffeɣ dat-i kud urta k-griɣ ɣer abniq !
Inker Bassu, iffeɣ-d seg umaris. Yufad Sekku ar t-itganna. Inna-as :
— Inna-yi ad dduɣ asekka ɣer Γris !
— Ur ak inni mayed ran ?
— Uhu. Imazdaren !

Igra-d aseksew, iddeɣ inna awal-ddeɣ ɣer imi n umaris yinniy anebbaḍ iffeɣ-d, agiṛṛu g imi, iṭfurt-id iydi-nnes. Isni aydi deffer n thirit, iney. Indeh-as.

Ffɣen imi n umaris, ddun diɣ ar asasu Afrekla, ɣwejdmen allig swan atag.

Isul …

Aksil Azergi

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.