Tiɣjedt n Mass SUGAN

0 84

Ur djin immir Mass Sugan aked tɣeṭṭen-nnes. Ar tent aha izella s yat tmamkt ; da ttebbint tagatut, g yat tifawt iɣudan, amẓent abrid ɣer adrar . Dinnaɣ da tent-ittetta wuccen. La tayri n Mass-nnsent Sugan, la tawda seg wuccen, awdḥaḥ ur tent-yujji ad qqiment. Waqila d tiɣeṭṭen timzurag , ttexsent azwu igguten akkw d tlelli.
Anebɣas n Mass Sugan ur ittakzen ma ay d ran imudar nnes, innuɣjef wul-nnes, ar ittini : tameggarut aya, tiɣeṭṭen ur ttennument ɣuri, awdyat imlen ad iqqim.
Maka, ur akkw yudir i usirem. Kudenna izla sḍist n tɣeṭṭen s yat tɣarast, isɣa tis sat, xes tikkelt-ad yiwi-d yat tɣejdt tsul tmeẓẓik kigan, af ad tennemyir ad ɣurs teqqim.
Ayayd tẓil tɣejdt n Mass Sugan, tẓil s tiṭṭawin -nnes iɣudan, tamart-nnes irwasen tin userdas , tiḥnecikkar-nnes tiẓeṭṭafin seflilliyenin, tiskawin-nnes tiferqacin … Inẓaḍen-nnes iɣezzafen umlilen amzun telsa aṛṛuḍ amellal. Tleggwaɣ g usself, addag da tettẓẓeg, terṣa, ur tettegg taballaḍt g wakus : yat tɣejdt, unna tt-iẓṛan, tekcem-as ul.
Ila Mass Sugan, deffir n taddart-nnes, yat tsetturt ittey-as udmam. Dinnaɣ a g isers tanbgiwt-nnes tamaynut. Iqqen-tt g tagust ammas n tuga iɛlulan, iseɣzif-as taweryit ad taf ad teddu s dinna tra. Seg wakud ar wayḍ, yagg-nn ar ɣurs. Immer wul i taɣaḍt, ar tettetta tuga. Awd Mass Sugan imdez aṭas.
Allig druɣ ur ufiɣ yat iran ad ɣuri teqqim, ay d iswangem Mass Sugan igellin.
Izgel Mass Sugan acku tesxa segs tɣjedt.
Yan wass, ar tesksiw tɣejdt s adrar ar tettini d iɣef-nnes :
Ayyay a tiḥli n ufella indeɣ ! A taḍfi n ukrizzi ammas n tuga, min aya n tweryit turgimt i-yumẓen g yiri … yusa-d i uɣyul neɣ d azger ad ittaweɣ g tsetturt ifergen!… Uma nekkwnti tiɣṭṭen, da nettiri tiriwt .
Seg tallit ann, ay d taɣul tuga n tsetturt tefṭas g yimi n tɣjedt. Uɣent-tt twerɣiwin. Ar tettumum, akeffay nnes idrus. Ar tessenɣa tasa addag da tezzuɣrur tagatut-nnes ass imda, temmater adrar, tinzar unfent ar tsbiɛɛi s uɣiluf.
Yuki Mass Sugan is yaɣ kra tiɣjedt, maka ur issin ma ay d imes uyenna. Yat tifawt, ddag ismed uẓug, tbeṛṛem ẓars tɣejdt tenna-as :
– Ssfeld ẓar-i a Mass Sugan, rmiɣ ɣurk, ajj-i ad dduɣ ɣer adrar .
Aya wiyha new, awd nettat ! ay d inna Mass Sugan s uɣuyyui. Iṛẓem i uruku… iqqim ɣef tuga tama n tɣejdt :
– Ma ay d tettinid a Blunkit, trid awd kemm ad i-tfeld ?
– Ah a Mass Sugan.
– Is tusred tuga da ?
– Uhu a Mass Sugan.
– Waqila segzileɣ-am i ugatu ; trit ad am-as-seɣzifeɣ ?
– Ad ur tezziwezd iɣef-nnek a Mass Sugan.
– Iwa ini-yi may d tusred ? ma ay d trid ?
– Riɣ ad aliɣ ɣer adrar a Mass Sugan.
– Maɣ ur tessint a tanafalt is illa wuccen g udrar… ma ay rad tegd adday d-iddu ?…
– Ad as-keɣ tiytiwin s yiskawen a Mass Sugan.
– Ad iṭṭeṣṣa wuccen ɣef tiskawin nnem. Ičča-yi yad tiɣṭṭen id mm yiskawen imeqranen, mani g d-teflaled kemm mnid nnsent…. Ur teẓrid Γunuḍ ikkan da nḍaḍand ? Massa n tɣeṭṭen, ur tekkul amm uzalaɣ. Teqqim Tettnaɣ aked wuccen iḍ ma ay d ila… tuli-d tifawt, ičč-tt wuccen.
– Tgellint a Γunuḍ… Ajj-i meqqar a Mass Sugan ad awneɣ i udrar.
A Akuc Amellay, ay d inna Mass Sugan,… Ukan ma ayd asent-nessker dɣi i tɣeṭṭen-ad ? Han diɣ yat rad tt-ičč wuccen…. iwa hat uhu… s ifassen-inw ad kem-jjenjmeɣ a mm tmullas… mek rad tebbid tagatut, rad ɣifm regleɣ g yizɣi n imudar, teqqimd degs aha.
Yiwi-tt ilemma Mass Sugan ɣer yizɣi illasen, irgel fellas tiflut . S unniry, ittu talkiwt terẓem. Γas iffeɣ day, tenḍew,terwel uyedda n tɣjedt tameẓẓyant.
Ddag telkem adrar, ma ay degs akw illan immer. Ur jjun d idgel ay d iẓran tahuski amm ta. Snubbegn-tt amzun d tageldunt . Kwnan isekwla allig ṭṭaṣen akal iwakken ad as-sselfen s iceṭḥan nnsen. Ujjan-as isekwla ijjan abrid allig tezrey, reẓmen i tujjut nnsen iḥlan. Iga-as udrar imda tafugla.
Ulac tagatut . Ulac tagust… ulac ma ay rad as-igdel ad tenḍew, telbey tuga imkinna tra. Dagi tella tuga tekka-as-d nnig tqerray … tuga matta tuga, temmim, taḍfut, tleggwaɣ i tuɣmas, tettuga seg yifḍ n tugwin … Ur d amm tuga n tsetturt… ima yildjigen xla… tildjigin tiẓeṛwalin tixatarin, yat tagant akkw n ijeddigen iramyaren ittkaren s tlekmast tanaḍfatt.
Da teṣfuruḍ tɣjedt tumlilt g talat taɣezfant ɣef tferrin ḍernin n tasaft ; imik , tbedd s uɣawel ɣef tḍarin nnes . hup ! huy-tt tedda, iɣef s dat, inger iyiyzumlal d waslen, tikkelt ɣef uzilal, tikkelt jaj n waqqa, snnej, swadday … ad as-tinit llant mrawt n tɣeṭṭen n Mass Sugan g udrar.
Hat is ur tekṣuḍ Blunkit awdḥaḥ !
S yat tneḍwa tezger isaffen meqqurnin ar as-sslaɣen ig tezrey aluḍ d uluff. Teddu ad teɣred ɣef yiwen iselli izeddigen iwakken ad tezwu g tafuyt… Yat tikkelt kudenna da tetteddu g tigira n yan yan udɣar iflalan , tannay s izdar g uzaɣar, taddart n Mass Sugan d tsetturt ḍaras. Teḍṣa allig as-d-ggzen imeṭṭawen.
– Ayayd tmeẓẓiy ! ay d tenna ; mamek giɣ allig ẓẓiḍṛeɣ agensu-nnes ?
Tgellint ! ar d-tseksiw seg ufella, tɣal is tmeqqur ugar n umaḍal…
Tezzrey tɣejdet n Mass Sugan yan wass iɣudan. G wammas n wass, kudenna tettazzal zelmeḍ yeffus, tufa-nn iɣef nnes ammas n yat tewrut n tɣeṭṭen n udrar ar teẓẓad tanuɣa s tuɣmas-nnes. Tamazzalt nneɣ tamẓẓyant s tmelsit nnes tumlilt, tiwey akkw awal . fkant-as adɣar akkw iḥlan ammas n tnuɣa.
Azwu iṣemmiḍ, adrar yedwel d azawraɣ, d tameddit… « yad ! » ay d tenna tɣjedt ; teqqim ar tettaẓef.
S wadday, iney umedlu yigran. Tuccka tsetturt n Mass Sugan ammas n umedlu. Seg taddart nnes ur nettannay ɣas taduli d imikk n waggu ; ar tsella i tnagnat n yat twili yaɣulen s axxam, tḥlufu i yiman-is tennuɣjef. Isslef-as yan ufalku s igeldan nnes, ar tettergigi.
Deg udrar yat tɣuyyit taɣezzaft : hu ! hu !
Teswangem g wuccen ; ass ma ay d ila ur degs teswangem tnafalt… G yimir nnaɣ nit, isawl-d yan messemɣer-awal seg wasif. D Mass Sugan ay d itteggen tazmert nnes tameggarut.
« Hu ! hu ! », ikkat wuccen amrur.
« Uɣul-d ! uɣul-d !… » ay d ittini messemɣer-awal.
Tra Blunkiṭ ad d-tuɣul ; maca tsemmkti-d tagust, tagatut, afrag n tsetturt, tenna is ur yad teẓḍar i tudert-ad, yuf is teqqima.
Tsusem tbinẓit.
Tsella tɣjedt deffir-as i udida n ifrawen. Tberrem, teẓra-nn g tillas sin imejjan igwezlanen ibeddan d tiṭṭawin isfikkiten… D uccen.
Imeqqur, irṣa, iqqima ɣef taɣma nnes, ar ismuqqul g tɣjedt tumlilt, ar ismulluɣ urta. Imkinna issen is rad tt-ičč, ur akkw iɣawl wuccen ; kudenna d-tberrem, isteɣ yat taḍsa ixxan :
– ḥḥa ! ḥḥa ! tiɣjedt tameẓẓyant n Mass Sugan ! Ukan isikk iles-nnes akeswat azeggwaɣ ɣef wanfuren nnes izuraren.
Tessen Blunkiṭ is digsent tedda… imik tsemmkti-d tanfust n Γunuḍ tawessart lli innaɣen iḍ imda, tettwačč tifawt, tenna yuf ad tettyičči deɣya, imik tfafa-d, ar tetterara ɣef yiman-nnes, iɣef s izdar, tiskawin s dat, amm tnebɣsut n tɣjedt n Mass Sugan lli tmes… Ur d is tessarm ad tneɣ uccen, uhuy, ur da neqqant tɣeṭṭen uccanen, maka tra ad tẓer is tezmer ad teṭṭef g wuccen anect lli degs tumẓ Γunuḍ…
Iger waxxu tasurift-nnes izwaren, ssentint tiskawin timeẓẓyanin arkaḍ-nnsent.
Ayyay a tiɣjedt tanebɣust ! la tettnaɣ s wul-is. Mrawt n tikkal ay d tbezzez ɣef wuccen ad yedwel ɣer deffer. G wakud n usgenfu, da tekkes tsebballaḥt s uɣawl kra n tuga, ukan turri ad diɣ tennaɣ s yimi nnes ittkaren… Iḍ imda tettnaɣ. Seg tikkelt ar tayyaḍ, tettmuqul tɣjedt n Mass Sugan ɣer yigenna ad texzar itran irekkḍen, ar tettini, : « a mer ufiɣ ad ddreɣ ard d-taley tifawt !… »
Xessin yitran yan ḍaṛt wayyaḍ. Blunkiṭ tekkat s tiskawin, uccen yekkat s iqucan … Imik n usidd yuli-d seg yidir… isawl ugaẓiḍ s ugerḍ-nnes tsetturtes tmara. Allig druɣ , ay d tenna tɣjedt, tigellint ittgannan ass iwakken ad temmet. Teɣred ɣef wakal, timlsit nnes tamellalt iẓilen, tumes akkw s idammen….

Inḍer ɣifes wuccen, ičč-tt.

 

Alfuns Ḍuḍi.

Assuɣel n Baha Manṣub.

Tamawalt :

Tasuɣelt-i-tenfust-Tiɣjedt-n-Mass-SUGAN

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.