Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

TAYRI ICEḌḤEN X TMESSI

0 203

Taddart-nsen tɛemmar s yudan, yemma-s teqqim ag temɣarin g ṣala tefraḥ s yeǧi-s ig imeǧken, tessawar waha ur tesɣidi, imri tufa ataf teḍwa. Nettat tarsa bilun d acemrar, teqqim x rekwasi n tesratin ṭṭaf-nnes argaz-nnes iṭef-aṣ g fus, ixezzar-as g tiṭawin u yt-beddi zeg uxzar, ur-nnes iddekdik s tayri aɣar-s, iqqar-as uwwiɣ tamɣart tasbḥant qqaɛ g dcar-a.

Nettat, min tekka tmeɣra nettat tessehwa tiṭawin-nnes, teggama ad-ages texzar, maci s usedḥi, maca wami ur-nnes iɛemmar s ijjen neḍḍen… txezzar g fassen-nnes dagsen rḥenni d reɣda-nnes icemraren, tesra i tḥarmucin sriwriwent uxa ɣeǧben-t imeṭṭawen, tesḥissa s ul-nnes itreẓẓa… aqa ruxa meskina smerken-t i yijjen ɛemmars ma texs-it, qqaɛ manaya mizi ẓṛan-t tsudum cin ijjen g cin tɣemmart uxa ugden ad asen-d tawi refḍiḥet, nnan-as ad tmerked ḥuma ad acem iṣṣar… Teqqen tiṭawin-nnes amux trezzu ad tesxef, ifadden-nnes ira tarjijjin, tesḥis s reḥmu itarid akids, itɣir-as qa tmetta, nettat ziɛenta ira tfekkad min tsseɛda ag wenn’ḍḍen, ihwad x-as manayenni am udrar, ibedd-as g tmijja, immars-as x wur, iqqes-as g yiman… taẓruṭ, nwar, asudem, taɣemmart nni in-nufren zeg udan, iḍuḍan-nnes teɛyarenn-as g cɛar… S marra min dages, txezzar ges, tcumma-t, teṭṭfed awaren-nnes, ira teɛjibenn-as awaren-nnes, teɛyar-as g cɛar ura d net-tat, teṣṛuɣa-t ḥuma ad t-yarzu, iqqar-as isefra, isudum-it, itḥada-t, iddaraɛ-it, g rwext-nni, u’tesrin walu netnin, ɣir i yexf-nsen, tɣima tarjijji-as jar ifassen ḥta atuḍa… truba !

Traẓẓem tiṭawin-nnes ɛawed, tesseɣray ikufsan-nnes, tesseɣray akid-sen min kids tiɛic, trezzu s marra min dages atettu maca tgama, tiḥarmucin ɛɛad tesra-asent sriwriwent, ceṭṭḥent, ssenhizzant iɣiren d ifassen d ibbicen, ccum-nnes ɛɛad itas-as-d a tenzar, imri tufa ataf tesɣuy s jhed, ataf tekkes bilun-nni, ataf tsib-as-t i baba-s x udem, ataf temseḥ qqaɛ tazuč nni da-ges, uxa tawer mani u’t-tifen, mani u’tẓar ḥed, u’ṭ-iẓar ḥed … Umi qqaren tayri ? Qqarent i yisefra nni ra itɣennaj-ay! qqarent i ifassen-nnes teṭṭfenn-ay g’bbicen-inu d tɛeddist-inu d udem-inu… d marra min da-gi, tressamenn-ay, tarrin-ay, tarran-ay d asefru ceṭṭḥen da-ges wawaren …

Tfekr-d ira u’teǧǧi-ci d taɛezrit, tesḥis s ur-nnes irezzu ad ibed, tugged, hwan-as-d imeṭṭawen… Aḥ! Cḥar teḥdaj ad tiri g’dariɛ-nnes, ad dages tadef, ad dages tefsi, ad da-ges temmet u’d tnekkir…

I mux das ɣa teg ruxa ? U’tessin-ci!

Taru-t: KARIMA AḤEDDAD

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.