aluqqiden

TARBAT MM WALUQQIDEN

0 163

TARBAT MM WALUQQIDEN (asuɣel n Mohamed OUABOU seg « Den Lille Pige Med Svovlstikkerne » n Hans Christian Andersen

Iga wass-a zun ikwcem imalas n tmeɣarin g irḍel yannayer itsen wussan ɣur furar ! Yussa usemmiḍ; seg mayd d-yuley wass ayd ikkat udfel ; nḍerent-d tillas g yigenna, yaɣ yiḍ, turu-d iḍ ameggaru g useggwas, iḍ n yannayer. Ammas n uleblab1, g izizziy uzwu aqerfan ar isukkuf aqermud2 i tgemma, ayd tfeɣ yat terbat tigellint  ar tettey g tsuktin3 : ur tdil azzar-nnes, ar teddu s uzir. Tenzey, tra ad d-tuɣul zik, xes itsen iherukkac4 ayd tezzukerra g iḍaren-nnes dda g tffeɣ tufut5. Iddeɣ as-ur-gin, tzel-ten lliɣ g trul dat yan umuggu n izyaren d yan ukabar n iserdan ad asen-tffeɣɣ abrid a tt-ur aklen; izzerey umekraz actal-nnes, zrin inejda, ar ttinig iferɣusen6-nnes : win yan uḍar yusey-as-t yan ucellux7 ika-tent i taṭṣa idda ar inzeɣ irul-iss; wayeḍ isrut-t ifencker8 n uzger d userdun ifettes-t akw.

Ha-tt-nn tgellint, laḥ-as mayd tsakka ger tḍarin-nnes d wakal ikwermen. Awsi n yat tqidurt ircan ag tga luqqid : yat texriṭ teṭṭef-tt g ufus. Macan ass-nnaɣ bu « imensi amerḍil », ar tmerwalen medden, ur isula awd yan talninin n terbat tameẓẓant isselu usemmiḍ. Awd yan tt-diges-yuwin is as-ur-tesneɣa tasa ad ɣures iseɣ yat taxriṭ neɣ snat: irizen ddan-tt g wactal-nnsen ḥrin-t-id seg ugwdal ad ɣifes grelen ard izerey  wayyur g igres uselɣaɣ9 g imeɣan10, ittyabbey wawal g medden mek ten-ur-isserɣi wactal agensu; tiwtmin mud-nnsent tinaragin11-nnsent ar tmefkant awren ad ur ssemerent iḍ n yannayer s imendi izda uzerg n tgemmi ; icirran imeẓẓan ur iqjîṛen ur ffiɣen s aglad : « qqimat agensu ad ur tffeɣɣem ar tawwurt n useggas , unna iffeɣɣen ass-a, tassi-t Imma-Meru, asekka tenkrem-d zik tfeɣɣem ad tamẓem imerkidan» ayd asen-nnant id mmannsen. Yaɣ yiḍ ur ta tzenzi awd yat texriṭ. Meqqar da tt-isergigi usemmiḍ d laẓ, tsul teka abacir i udfel ar tettey, ika-tt uɣlad12 i wayḍ.

Ilezday13 n udfel delen azzar-nnes acehbun14 bu iɣmi n wureɣ. Ssuddant akw talkiwin n iɣrem ar sfikkint : ku tigemmi xef tzerey, inker diges waḍu ijjan, aḍu n wudi, ar t-sfesayent tmeɣarin ad iss-sexxenent15 tiremt n imensi : yanayer d asekka, tẓil terwayt n usengar16 d tlexca17 n ibawen ass-a. Ah ! da tekkat aḍu n wudi, beddent tḍarin-nnes ittegergiren18, izla-yas buheyyuf halata, ur yad tessin mas teddu tgellint.

Tettey diɣ tayḍ tikelt tameggarut g iɣrem min tufa mayd as-isɣan awd ḥaḥ. Dinnaɣ ayd tanney yat tɣmeṛt n snat tgemma ur izuyten : tffeɣ-d yat imiḥ s abrid. Uran-as ifadden, ur yad tzemir mayd teddu, tenker zaṛes ad diges tswunfu, tut askiwwes19, tsmutter ifassen-nnes, macan isul inɣa-tt usemmiḍ uggar lliɣ ideɣ ur da yad ttemcetag. Ur tɣiy ad tuɣul s tgemmi ur nn-tuwiy awd tamuzunt20 i bbannes, ad d-inker ard tt-diɣ iddez.

Ilmeḍaḍ21 n terbat tamaẓẓant recan bbin-asen ɣur tweremin22.  « Mr d-usiyeɣ yan waluqqid ad iss-serɣeɣ iḍudan-inew ? Ur inni ad yisin awd yan is iffeɣɣ taxriṭ !» ayd tenna ger-as d iɣef-nnes, tessiɣ-t. Axxid aballaɣ23 g ufus-nnes ! temmater-t tɣal is nn-tella agensu n yat tgemmi tama n yan walmessi ittuskren g ufsay24, ilin-as irqamen n wanas25.Tera ad tefser iḍaren-nnes a ten-teṣṣerɣ, yacek uyelliɣ n aballaɣ : yucka walmessi n ufsay, teqqim terbat g udɣar, teṭṭef akeccuḍ n waluqqid mi ikwmeḍ umenaṣef.

Tusi-d diɣ wayḍ waluqqid teneqqer-t s tgemmi : ar nn-ɣifes-ttinniy tiliwin26 n uballaɣ, imiḥ yacek ugadir, ar nn-tseksiw g ugensu n tenṣriyt yat tdabut xef ittufser yan ugergar27 n wadal28. Ammas n tdabut, diges yat tezlaft n ufarazi29 itkwaren s telxca n ibawen d tgelay ittin i yat tyaziṭ30 inwan g ufeṛṛan : imiḥ han tayaziṭ ar nn-tenyuddu s ɣur terbat tgellint, tga-nn yat tuzzalt d yat tzerect31 g idmaren-nnes. Tuzen-nn zaṛes afus laḥ diɣ xes agadir datas: ixsey walluqid.

Teneqqer diɣ wiss kraḍ waluqqiden, tinniy-nn diɣ iɣef-nnes ttuyasey s agensu n yan unwal32 g tseres lal n tihent33, xef tdabut34, yat tcict35 itkwaren s tzerurin36 n imerkidan37 tesujed-ten i ycirran n iɣrem asekka g da yas-d-seqibbin tawwurt. Ticict-nnaɣ tga diges timsiɣin38 n wadus39 n mennaw n iɣman. Tuzen afus ad tasey yat tezrurt digsent akw ur iẓilen kigan: ixsey waluqqid. Tga ticict ammis da ttaley tetel igenna gint tmesiɣin am itran : tenḍer-d digsent yat tseṭfer i yan usafu n iḍegwigen40 ḍaras.

« ira ka ad immet » ayd tenna terbat. Ayennaɣ ayd as-tenna mma-ḥellu-nnes, mi ɣur teḥla kigan zund tiṭ-nnes. Ur zriyen kigan n wussan xef lliɣ g as-nn-udren. Nettat ayd as-innan wis ig yannay ka tuḍutin41, yisin wis usint iman n ka s tmsunt42. Teneqqer diɣ iɣef n wayḍ waluqqid g ugadir, han yat temɣart tbedda-d dat terbat ammas n yan usidd axatar.

Mma ḥellu , ayd tenna temeẓẓant, mma ḥellu, awey-inn. Awd kemm ! ad i-tzrit adday ixsey waluqqid ! Qenna’d tackt amm walmessi itteqqeden, neɣ tayaziṭ ittukenfen neɣ ticict n tezrurin ! Ḥlam qqim ɣuri neɣ nn-idi-tmant.

Tessiɣ diɣ terbat wayḍ waluqqid, imiḥ diɣ wayḍ, imiḥ tkes-d allig akw tneqqer tabrat, ur tri ad tacek mma-ḥellu-nnes. Tusey temɣart tarbat g ifassen-nnes tayell tek-iss afella n iɣerm ar igenna yaggugen g yan udɣar war asemmiḍ, yan wansa min laẓ nna iffeɣ udwiwes43 : uwḍent-nn dat udabu44 n Yakuc.

Asekka zik, zrin ɣifes icciran imeẓẓan d-inkren ad ttren imerkidan afen-d tafekka-nnes g tɣemert, ɣeren-d i yayt ɣursen; zeggwaɣen-as imudil45, amm is da ṭeṣṣa ; yuwey usmmiḍ iman-nnes imekilliɣ yuwey iman n Imma-Meru tamɣart. Inɣa-tt g yan yiḍ g ǧǧiwenen wiyyaḍ tumert n ɣur walmessi.

Iwa han axewwer46 ! ayd inna yan uryaz war tasa. Ma mk itteg ad ireɣ ka s waluqqiden ? Id itsent tutmin, tbbey tasa-nnsent silwent ɣifes i kigan n imeṭṭi, ar allant ur ẓrint tiɣawsiwin timkunin47 tanney ggiḍ n yannayer, ur ẓrint is meqqar teča tamara, is tuweɣ deɣi ɣur mma-ḥellu-nnes i yan umedaz ameɣlal48 yaṭfuten.

Asuɣel n Mohamed OUABOU seg « Den Lille Pige Med Svovlstikkerne » n Hans Christian Andersen

AMAWAL

– [1]: Albelab : la tempête
– [2]: Aqermud : les tuiles
– [3]: Tasukt : la rue
– [4]: Iherukkac : chaussures très usées
– [5]: Tufut : le matin
– [6]: Iferɣusen : arksen
– [7]: Acellux : un garnement
– [8]: Ifencker : le sabot
– [9]: Aselɣaɣ : la sève
– [10]: Imeɣan: les plantes
– [11]: Inaragen : les voisins
– [12]: Aɣlad:tasukt
– [13]: Ilezday : les flocons
– [14]: Acehbun : blond
– [15]: Sexxen : relever le goût d’un plat
– [16]: Asengar : maïs
– [17]: Talexca : la purée
– [18]: Ggerger : errer
– [19]: Asekiwwes : le fait de s’accroupir
– [20]: Tamuzunt : ici une pièce de monnaie
– [21]: Ilmeḍaḍ : les gants
– [22]: Tiwremin : les phalangettes
– [23]: Aballaɣ: la flamme
– [24]: Afsay : la fonte
– [25]: Irqamen n wanas : ornements de cuivre
– [26]: Tiliwin : les reflets
– [27]: Agergar : nappe
– [28]: Adal : la soie (ou l’algue)
– [29]: Afarazi : la porcelaine
– [30]: Tayaziḍt : la poule
– [31]: Tazercet : la fourchette
– [32]: Anwal : cuisine
– [33]: Lal n tihent : la maîtresse de maison (tihent : la tente)
– [34]: Tadabut : la table
– [35]: Ticict : plateau en vannerie
– [36]: Tazrurt : une grappe, un cadeau, un friandise, une douceur
– [37]: Imerkidan : offrandes des jours de fête
– [38]: Tamsiɣt : la bougie
– [39]: Adus : la cire
– [40]: Iḍegwigen : étincelles
– [41]: Tuḍut : une étoile filante
– [42]: Tamsunt : le paradis
– [43]: Adwiwes : le chagrin
– [44]: Adabu :le trône
– [45]: Imudil : les joues
– [46]: Axewwer : la sottise
– [47]: Tiɣawsiwin timkunin: les choses merveilleuses
– [48]: Amedaz ameɣlal : un bonheur éternel.

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nba