Nba_02

Nbark Ulɛerbi : Tam n iseggwasen n ifesti !

0 171

 

 

 

 

 

 

 Tam (8) n iseggwasen aya ɣef immut igellin n Nbark Ulεerbi. Tamettant-nnes terwi akw imaziɣen. Irir-nnes, abanuq-nnes (voix forte) d tezlatin-nnes ɣef tudert d tegrawla sulen ddren g imeẓɣan d twengimin n medden akw iran tilelli, izerfan d yimal izeddigen.

Tamettant n igellin n Nba terẓa tarabbut « Saɣru Band ». Iwta-tt usettiɣ axatar. Tennewdem. Min Nba, tga tarejdalt. Netta ayed igan igejdi tt-yusin. Atwil « imettinen » d-iffɣen deffer n tmettant-nnes, immel is tleqqef iman-nnes seg wass g yuder igellin n Nba. Winna d-ikkan deffer n Nba (acku awed yan iɣiyen ad yameẓ adɣar-nnes agensu n trabbut) ur lin tassast-nnes (charisme), tabɣest-nnes (courage), abanuq-nnes ula tazmert-nnes.

Tamettant n Nba ur idd ɣas tarabbut-nnes ayed tenɣa. Iba-nnes isbedda agelladus (tempête) d-tessenker trabbut « Saɣru Band » g yiger n tezlit g Tfilalt. Kigan n trubba ayed d-imɣin, kigan n ifeddamen ayed yusin tidinanin ad iriren, maka drusen winna izban mgal n tḍuri-ddeɣ. Nba ayed asen ikan tabɣest. Kigan degsen ur ufin abrid-nnsen, acckin, xsint trubba-nnsen. Wiyeḍ, usin seg termit n Nba d wiyeḍ inaẓuren t-izwaren amm Ḥemmu Kemmus, Mellal d Uhacem, ar kkaten ad d-ssufɣen iɣfawen-nnsen seg tittut g ten-ikref udabu.

Ixsi igellin n Nba, izri-d ifesti. Irwas agelladus n wurrif (colère), tignut iṭṭaqsen ammas n Umaɣa allig tesswa ulawen iffuden tidet, teddu.

Tam n iseggwasen n ifesti. Tsusem tdinant, isusem awed umaɣa ammi ikna dat unaẓur yudren g wakal-nnes.

Maka, ammas n ifesti, tedder tezlit.

Qqen allen a yimeɣri, terẓed tameẓẓuɣt. Ad tisellid i kra n tezlit n Nba tsul tedder agensu n twengimt-nnek.

Tizlatin ittasi uzwu « Seg imgun ar Msermir, seg Tazarin ar Tinɣir.»

Fsis a yakal n umaɣa ɣef Nba !

Yaru-t : Aksil Azergi

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.