Karim AKKUC

TAΓENJAT N WEΓRIB

0 90

Ccetwa tessufeɣ-d tisuqas-is. Deg uglim n yemdanen treṣṣa ssem-is. Lxiq yeččur ulawen. Yal yiwen d acu n weɣbel i t-yerḥan.
Ass-agi d ass amenzu n Yennayer. D tameddit. Aqli-yi deg wexxam, sikidaɣ si ṭtaq ɣer berra. Deffir-iw, Lunes Matub deg CD la yettbaɛziq ṣṣuṭ-is. Taɣect ay cennu tessenfufud times deg wefwad-iw, tejreḥ ul macci d kra. Yeqqar-as: tseḥr-iyi lɣurba m leqwas… 

Rriɣ-d nnehta, ajenwi icerreg tasa-w, nniɣ-as i zzehr-iw :  a tamurt amek gan ussan-im, wisen ma meriɣit neɣ ahat fsan?
Ahbuh! Anwa ara d-yerren tiɣri imi tawacult-iw s lekmal-is attan di tmurt?

Adfel yessaɣitt di berra, imeččimen annect ilaten am taḍuṭ ɣellin-d seg genni, dlan-as i Montreal s ubernus mellulen. Iṭij iɣab acḥal ay-a. As-tiniḍ tenger ddunit.

Jebdaɣ-d aridu-nni n ṭtaq, ḥebsaɣ a CD-nni, sexsiɣ taftilt, kecmaɣ ddaw tfarsadit.
 I wakken ad sebreɣ ciṭuḥ iman-iw, nniɣ-as: « Akken tɣezzifeḍ a yiḍ, leqqrar ad yali wass. » 

Ur faqeɣ ara imi kra kan n dqayeq iɣḍel-iyi nadam. Tuker-iyi targit ɣer tmurt, s axxam-nneɣ aqdim, ar taddart anda lulaɣ. Amzun akken sɛiɣ  tmanya iseggasen.

Times di tzeqqa tettdeqdiq, tasilt annect n tsebbalt s ufella n iyenyen teččur d aksum n uyaẓiḍ d ucedluḥ. Nnig-s taseksut tettfuru. Jeddi yeqqim di tɣalaṭ, yeknuneḍ deg  ubernus, allen-is caɛlent as-tiniḍ d tirgin. Γer tama taẓelmaṭ, ssetti teṭtef Aksil, gma amaẓuẓ, deg rebbi-ines, tezuzzun-it. Tlata n watmaten-iw, Mḥend, Meẓyan d Masi, d weltma Dihya, a tturaren ilqafen deg uyadir.

Din-din tkecmed yemma. Jeddi yenna-yas :
–         Awi-d timeqstin a tameṭtut… 

–         I mumi, ay amɣar?
–         D Yennayer amenzu n Aksil. Ilaq as-nqerrec. D tagi i d lɛada-nneɣ.

Yemma tuli ɣer taɛrict, tewwi-d timqestin. Jeddi yerfed Aksil, yesɣimit ɣef tlemsirt, yebda as yettseṭtil. Aksil iaɛǧbas lḥal. As-tiniḍ Jeddi i wemcic iwumi yeslufu.

–         Ṭeb! Ṭeb! Ṭeb !…
Yiwen ad yekkat di tewwurt. Tekker setti at-wali d anwa akka.

Xemsa n warrac, ɣumen udmawen-nsen s tɣerusin yessewḥacen, wwin-d taḍelaɛt. Cenun ɣef tikelt :
” Yennayer ifeǧǧeǧ, fektaɣ lesfenǧ…Yennayer n yal yiwen, fektaɣ lemsemmen. Aha wtet tiɣratin, rnu fektaɣ tiɣrifin…”

Setti tessiɣert-asen, ma d yemma truḥ s akufi tewwi-d uraw n yiniɣman, kra txefafin, tmudd iten i warrac-inni.  Sudnen anyir-is, fɣen s tazzla, a ttkaɛkiɛan d taḍṣa.

Neṭqaɣ:
–         A jeddi, acimi fren udmawen-nsen? Yaɛni setḥan ad ttren?

Isers timeqstin-nni, yezzi-d ɣur-i, yenna-yid :
–         Seg zzman aqdim akka i-tt i d-nufa, a mmi ɛzizen. Arrac ḥemlen ad uraren deg Yennayer akken tturaren daɣen Tislit n wenẓar.

Atmaten-iw iaɛǧbasen lḥal, ḥdudren-d, sqerben-d timẓuɣin-nsen.  Jeddi ikemmel :
–         Nekni s Iqbayliyen, nesɛa laɛwayed am leǧnas niḍen, neɣ aḥat xiṛ. Aseggas-nneɣ yemgared ɣef-win n Aεraben, d win Iṛumyen. Xas akken nebda leḥsab segmi agellid-nneɣ Cacnaq yuɣal d Ferɛun n Maṣer, lamaana aqlaɣ di 2962. Amezruy-nneɣ ɣezzif macci d kra. Axater, teddawar ddunit. Nella d imezwura, neqqel d…d ineggura…

Meẓyan yebɣa ad yefhem ugar:
–         Ayɣer a Jeddi?

–         Tamsalt-agi ɣezzif umrar-is. Ass-agi d ass n zzhu, ur bγiɣ-ara ak-sḥezneɣ s teqṣiṭ-agi.
Masi yennad :

–         Ma yella taqsiṭ n temɣart-nni tamcumt snaɣ-tt ! 
Ineṭqed Mhend :

–         Nekk ur ttesineɣ ara.
Yenna-s Jeddi :

–         Tebɣiḍ ak tt id ḥkuɣ ?
–         Awah ! d tacmatt ay amɣar! Tesfilit ar wayen n diri. Tesfilit i leɣraq

–         Berka-yanaɣ asfuǧeɣ a yextti, tamɣart-agi tamcumt mačči d kemmini. Ulayɣar a tugaḍeḍ.

Nek d watmaten-iw neṭterḍeq ttaḍṣa. 

Setti teččeḥ, tekker, tewwi deg ifasen-is gma amecṭuḥ  Ma d jeddi yebda att d iḥekku,

“- Tella yiwet akken temɣart tettidir deg Ğerǧer. D Yennayer adfel yekkat deg iḍ deg zal, imḍel ixxamen akken ma llan. Nettat d lmal-is ur d ffiɣen-ara alami d ass n 27 seg aggur, asmi d-yecreq yiṭij. Ṭiqa n wul rnuy-as zɛaf, truḥ ɣer teẓgi a teks lmal-is. Deg webrid a tleḥḥu teqqar :
– Teẓ deg-k a ɛammi Yennayer, iɣiden-iw dayen fɣen s adrar.

Yennayer yerfa mačči d kra. Iruḥ ɣer Fuṛaṛ iḥawet-it yenna-yas reḍl-iyi-d kra n wussan.  Fuṛaṛ yedda-yas di lebɣi. Yefkayas-d yiwen usemmiḍ igezzmen ifasen d iḍaren, yeɣlid ɣef tamɣart-nni tamcumt, yeratt ttablaṭ n wegris di lexla. “

Allen n Dihya a ttemcebruruqent. Ciṭ-kan akka tebda imeṭtawen. Jeddi iẓemḍi-tt-id ɣuṛ-es. Setti tuɣaled, tebda la tettεeggiḍ ɣef wergaz-is :
–         Ay amɣar amcum, Yennayer d ass n lferḥ, mačči d ass n lqerḥ !

Nekk iɛaǧb-iyi lḥal, Nɣan-iyi s teḍṣa. Acḥal hemlaɣ ad waliɣ ikeswaḥen-nni n jeddi d setti ma ttnaɣen, am amcic d uɣerda.
Kra kan n dqayeq tusad yemma, tabaqit ger ifasen-is tečcur d seksu, d icriḥen n uceḍluḥ d tmeṣḍatin n iyuẓaḍ. Ghlin-iyi waldayen.Tefkayaɣ-d tiɣenǧawin n wuzzal i yal yiwen, ma d yiwet n uṣɣar tessersitt ɣef yiri n tbaqit.

Neṭqaɣ-d am yir cciṭan, nniɣ-as :
–        Nesɛa yakw tiɣenǧawin. A yi, umumi tagi n wesɣar? Aksil ad-yečč assagi s tɣenjayt?

Tezzid ɣer ɣur-i, čurented wallen-is d imeṭti. Teffer udem-is deffir iɣil-is. Terwel.

Jeddi yeqqel d azegzaw, as tiniḍ fɣent idamen, aqadum-is yennekmac, allen-is bɣan-t ad fɣent,yerra-yid:
–  Tɣenjayt-agi a mmi i baba-k yettidiren di lɣerba.

Cmumeḥaɣ, nniɣ-as:
–         Ad yas baba-ɣ? ad yečč yidneɣ?

Jeddi, ikemmez lḥenk-is, alami qrib t yejreḥ, yerra-yi-d s nnig wul :
–         Wisen a mmi. Ahat aseggas niḍen ad yas baba-k…

Mḥend yezzerwaɛ seksu di lqaɛa mi iḍegger taɣunjayt-is. Iaɛggeḍ :
–         Baba ur d yettuɣal ara. Iḍelli kan iyi d iɛuyer yiwen n weqṛuṛ mi nella a netturar čiṛ, yenna-yi-d : a miss n wemjaḥ.

Akken-kan sliɣ i wawal-agi qerriḥen, dduqsaɣ-d seg iḍeṣ.

Tren, tren, tren!… arabay a yettṣunni…D lawan a ddin uqabac ad kreɣ ad lseɣ libuṭ-iw ad-ruḥeɣ s axeddim.

Degreɣ tasumta, wteɣ deg wenyir-iw n lḥif, am umeslub ttɣenniɣ ɣef yir zzehr-iw:

“Wis ma d aɣrib ara mmtaɣ

Neɣ ahat ad uɣalaɣ

S akal iyi-d-yessekren<

Leḥbab kud tturaraɣ

Deg ɣebbar mrareɣaɣ

Wissen kan ma d iyi ɛaqlen

Ma d taqcict-nni kelxaɣ

Mi sseniɣ ak m aɣaɣ

Tagara hujraɣ ruwlaɣ..”.

Yaru-t: Karim Akkuc

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.