TAΓAṬ N UFEQQIR YIDIR

0 164

I ultma Naɛima

Afeqqir Yidir lebda ttsekkant xes tɣaṭṭin-ines. Tteggent tamettant d icten. Marra idsent tnekkarent idd ci n wass, ɣerrsent asɣun, ttarint ar udrar, itett-itent din wuccen. Ur gsent ittaɣ ni aslufi n bab-nnsent, ni tiggwdi zeg wuccen, ci ur tent isbeddi xmi ɣa xsent ad ugurent. Tqqim-as ict n tɣaṭ, Mɣrida. Maca ula d nettat g ussan-a imeggwura, yufa-tt tbeddel xes. Ict n tuffut, z i-tt-iẓẓeg, temlulli ɣers, tenna-as s tbejɣuṭ-ines:

– Afeqqir Yidir, nec ttmurḍuṣeɣ danitin, Ejj-ay ad uceɣ i udrar.

– Ihya ya Sidi Rbbi ula d nettat! Iɛeyyeḍ ufeqqir Yidir, irxu i teṣḍilt zeg ufus.

Umi irkken, iqqim dd ag uɣezdis n tɣaṭ, issawal akids:

– Mukas lux a Mɣrida! Trezzud ad ay i-tejjed?

Tenna-as nettat:

– Yyih a afeqqir Yidir!

– Ixeṣṣ-icem da min ɣa tecced?

– Uhu a afqqir Yidir!

– Iẓiyyer xem usɣun, ad am t-sserxuɣ?

– Ur illi mimmi a afqqir Yidir!

– Iwa min cem ixeṣṣen, min trezzud?

– Rezzuɣ ad uceɣ i udrar a afeqqir Yidir!

– Maɣar a tuhart! Ur tssined ila din wuccen?… Min ɣa tegged xmi ɣerm dd ɣa innedrej?

– Ad t-wwteɣ s taccawin a afqqir Yidir!

– Mani dd irra lexbar wuccen i taccawin-inem! Icca tiɣaṭṭin s waccawen mani d cem…Tessend Lwazna tawessart yak? Azdɣat ila ɛad tella da kidneɣ? D taqemqamt, tejhed, tuɛar am ikerrbeḍ. Min ges g iḍ nettat tettemcuncuf akids…ammen, ag tuffut icca-tt!

– A tsa-inu! Tagellint a Lwazna! … Iluxn a afqqir Yidir! Jj-ay ad ugureɣ!

– A sidi Rebbi! Isɣuyy ufeqqir Yidir! Min d asent yuqɛen i tɣaṭṭin-inu? Ha icten nneɣni ad tt icc wuccen…Uhu! Tettselid?. Ad cem ḥḍiɣ xlli ur txised a taṣebḥant-inu! Ad xem qqneɣ g uxxam ḥuma ur trewwled. Din i ɣa tqqimed i lebda.

Xes uka iksi ufeqqir Yidir tɣaṭ-ins, iwwi tt ar ijj n umessulles n uxxam, iqqen xes din tawwurt x mertayen. Maca ittu tburjewt! Uka mix ittemlulluy, tmucḍirt ila tugur! Taɣaṭ n ufeqqir Yidir tesɛeda ijj n wass ikna g udrar. S uzil, umi ila tneṭṭu ssa d ssa, tufa din ict n tḥimmart n lɛenzi amejjuḍ ferrden aḍil n teẓgi. Ttarbṭen gs s tcammirt-ins tacemlalt, qqaɛ ucin-as amkan aṣebḥan, ggan-as tasɣart taṣebḥant. Maca ur din min tekka, tufa iṣmeḍ lḥal, issules dd udrar. D tameddit.

– Ṣafi!!? Tlaqa tɣaṭ!

Igran ttbanen-as dd ar wadday ɛummen g uzwiɣ. Aqwir n ufeqqir Yidir iweḍḍar gi tagguyt. Taddart tettban dd zegs ɣir tazeqqa d cwit n ddexxan. Tettesla i unina n ci n tḥimmart tettrewwaḥ uka iccur dd wul-ines. Ijj n ufalku, x ubrid-ins ar uswen, ikka ges, tenḍu s tiggwdi…D ict n tɣuyyet teccur dd adrar: Hu, hu. D uccen! Ass ikmel ur ges txemmem tbuhalit ar lux… Tettesla i ict n tzammart tettlaɣa dd zeg uẓɣar. D afeqqir Yidir irezzu xes.

– Hu, hu, isɣuyyiw wuccen.

– Dwel-dd, dwel-dd, tettɛiyyaḍ tẓammart.

Mɣrida ila ɛlayen tugur, maca tidar dd jij, asɣun, aqwir, tufa ixef-ins ḥsen bla zegsen, teqqim. Ur teqqim tettesla i tẓammart .

Lux-nnit, tifray xxecxcent. Temlulli, teẓra tili n snat n taccawin beddent, d snat n tiṭṭawin reqqent…Uccen! Imɣar, ilbet, iqqim x ifekraḥ n deffar, ittxezzar gi tɣaṭ tacemlalt, itteqas-itt s tiṭṭawin. Issen ila ad tt-icc, ad tt-icc, s uyenni, ur ɣres ittefafa ci; umi ɣers tmlulli, iḍḥek xes.

“Ha! Ha! Tɣaṭ n ufeqqir Yidir!? Uka isekk iles x ixenfufen-ins ittemselsaqen. Mɣrida iweḍḍar zegs lḥal. Umi dd tidar tanfust n Lwazna, tenni i issensen tettmenɣa ag wuccen, uka ag tuffut icca-tt, tenna-as ag ixef-ins tif ad ay icc lux; Maca din tbeddel array-ines, tessider azellif, tessufeɣ-dd taccawin, amuk tteggent tɣaṭin nneɣni n ufeqqir Yidir…

– Rid tzemmer-as i wuccen, uhu, tiɣaṭin ur nqqent uccen- maca txes ad tessen ma tzemmar ula d nettat ad teqqim ar tuffut amaknaw Lwazna. Aqa t din uccen innukma ɣers, taccawin n tɣaṭ bedant ceṭṭḥent.

Ayyaw min tḥerc tɣaṭ Mɣrida, temcuncef s wul!!!

Ktar zi semmus n twalatin tesɛuna uccen ar tkarmin.

Jer usɛani d usɛani, ɛad tettadar teskuṭṭuf dd zi tuga ines iɛizzn; tedwwel ar umenɣi, aqemmum iccur…Amya min ges gi llilt. Zi wakud ar wakud, Mɣrida tettxezzar g yitran ceṭḥen g ujenna amezdag, teqqar “Awi dd uk ad ṣebreɣ ar lefjer”. Itran xsin wa itteḍfar wa. Mɣrida ternu gi jjehd n taccawin, uccen gi wenni n teɣmas…Cwit n tfilut n tfawt g igli…ttadin n uyaẓiḍ yuri dd zeg ict n taddart. Ṣafi!

Tenna tgellint, ila tettraja ɣir tuffut ḥuma ad tsellem buḥbel, teẓẓel gi tmurt s ubeḥrur-ins acemlal iffenqren s idammen. Imṣenḍaw xes wuccn, icca-tt.

Taru-t: ASMA AWAṬṬAḤ

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.