Iwda-k !

0 104

Iwda-k ttetterd g iberdan, kker ad tettered izerfan-nnek i uwanek amxib !

Kudenna tewwet taɣart tamazirt n Teɣbalt g tseggwin n Tazarin g iseggwasen imeggura n tasut izrin, zellɛen imezdaɣ n Teɣbalt ar ttettren g wasif n Dades, win Imgunen, win Tdeɣt d tseggwin yaḍen ur ɣifsent ssineɣ. Addad ddeɣ amxib ur ikki kigan acku ufan ayt Teɣbalt ma s t-urin. Llan winna iḥergen s Ṣbelyun, ilin winna yaɣulen s tmazirt nnsen, ɣzen una, ssekren imuṭuren s d-ssiliyen aman, xedmen takerza, ffɣen tamara, rulen i gar tawuri isdullan id bab-nnes: tutra. Ur ssineɣ mayed asen-ifkan tikti n isenfaren n tkerza i ayt teɣbalt, ula ssneɣ mayed asen-ifran, maca giɣ inigi n ddag gan imatrawen, d ddag ffɣen tasukin.
Tamsart n ayt Teɣbalt ar aneɣ-temmal is ur illi mayed iɛecqen tutra meqqar ugrent teɣrad nnes tin twuri ilan uddur.

Maca mecta n yan nnan-as winna t-inmalan nker ad texdmet, inna-asen da d-ittrara g tutra ayenna ur d-ittrara uxeddam ula unna izzenzan isafaren. Ar ttalsen medden yat tensfust tagezzalt mi ur igezzul unamek: “ar ttinin ikka-tt-nn yat urgaz da ittetter netta d illis. G tigira n ku ass, da ttawin iqariḍen i yan buysafaren ad asen-ten-ismun: da as-kkan ṣṣerf usdid, ifek-asen tiwriqin. Ddu-d a lḥal ddu-nn a lḥal, teɛjeb-as ( tessusem ) illis n umatraw i buysafaren, inker itter-tt i bba nnes… imacawar umatraw aked tmatrawt, tenna-as “waxxa, maca s yat tfada, ad idneɣ itter buysafaren kṛaḍ wussan afad ig d-yiwi ṛebbi nemmenzaɣ ad ur i-ittini hat ɣas tamatrawt ayed tgit, kkseɣ kem-i-d g tutra”. Inna-asen buysafaren nwis idsen imsasa, inker imun-idsen ass amezwaru, wiss sin ar yalla. Iseqsa-t bba n terbat: “awa mad-yaɣen ay aḍeggwal ar tallad, hat ur ak isul xes yan wass, tfukkud…” inna-as buysafaren: “da allaɣ ɣef wanect-a n iseggwasen zzriɣ g tin isafaren, mer da ttettreɣ mecḥal aya is giɣ anesbaɣur uggar”

Illa diɣ yan da ittetter g imi n yat tmezgida taxatart g yan iɣrem ameqran. Ur idrus mayed ismun n idrimen ku ass. Adday ifukk tutra iddu s ɣur iqemmariyen ibbey tanfult n luṭu. Yan wass irbeḥ sin imelyaren. Iseqsa-t yan “marad tesskert s wanct nnaɣ n uqariḍ?” irar-as “rad iss bnuɣ yat tmezgida taxatart ad ur ittetter awdyan g imi-nnes xes nekkin!”
Ayt Teɣbalt mḍin adrim n tutra d urẓag nnes, maca ur as-ɣiyen i tdallit-nnes, ayennaɣ ag aɣulen dilliɣ d-kkan, yaf ɣursen ugemmir aẓerf. Taɣart d war ili n uwanek ayed ten-idḥin s tutra. Buysafaren d bu tmezgida, meqqar yad gan inesbaɣuren ur djiwinen d ur ten-ihewwil xes adrim, uddur nnan-as ixx.

Sin imdyaten ddeɣ, ar aneɣ diɣ mmalen nwis illa mayed istin tutra, yili ma ɣef tt-bezzezent tfadiwin n tudert d ugama d uwanek s ussitem d war kkul nnes. Wi d tt-istin, waxxa asen-tefkid tammaskalt (lbadil), ur ad irin (qeblen). Winna f ttyabezzaz, addag afen ma s tt-urin, rad tt-zrin.
Awd imaziɣen nna ittettren ahat mer ufin mayed asen-ifkan tammaskalt ran ad ssurfen g tuttra, aɣen-d win iɣfawen-nnsen. Macc aseqsi d : mni imaziɣen g uyenna ittaɣen imaziɣen? Maɣ allig ujjan arnar yura i icenga n imaziɣen allig da ṭṭeṣṣan ɣef imaziɣen. Unna ifkan yat taḍanunt i yan umeẓluḍ izdeɣen g ifri ar ides ittegg tiwlafin, ar t-ittenɛat i umaḍal. Ayenna yaɣen imaziɣen, imaziɣen a ɣef immentel ur d ka yaḍen. Seg mayed ibedda umussu amaziɣ, ur jjun iruri udem s tɣawsiwin timettanin tidemsanin. Yusey s wawal n yili zwar, ɛad aɣrum. Ddan ayt umussu ar ttnaɣen mgal tidyulujit, ajjin aẓlaḍ. S manaya mek illa kra n umussu amaziɣ ibeddan ɣef iḍaren-nnes, iqqen-t-inn ad issefrak imaziɣen imeẓlaḍ yaws-ten, ifek-asen tammaskalt ( lbadil).

Baha Mansub

Tagged with: , ,
Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.