IRKAN UR ITTIRIDEN

0 86

Widda akw ikwcemen s agensu, anniɣ-ten fkan akw iɣfawen-nnsen, ttusrasen-nn yad g yan idili (rangée) n tsersutin (Vitrines) yujin agadir tanila-new. Zun asen-ttusḍuf (confiner) tḍaṛut (athmosphère), agensu-nnsent, ad ten-inn-ur igulu usgugga (l’air pollué) acku sulen iɣfawen ṛexsisen (frais). Sulen gan ammi dderen meqqar ur da yasen-yad-itteddu uhni ddaw ubeṭṭan. Kigan g iɣfawen-nnaɣ ukzeɣ-ten, kkan yad dati, da d-tfeɣen g tiliẓṛi d iɣmisen, gan win imaziɣen n udabu! Ayt tfernin, id « mḥezem baṭel » ddaɣ izenzan amur n imaziɣen ur ta mtin g wakal! Surriɣ allen s tseggwin han wiyeḍ idilan n tsersutin ujin agadir i-yellan s tɣwerdin.

Nitenti, ur gint am tmezwura acku ku yat tili diges yat tfekka tar iɣef. Inefzaz-nnaɣ (les dépouilles), zun meḥra ttuɣrasen acku sulen ar suddumen ahni. Ku tasersut itteyaru diges wasaɣ n wadda diges illan. Kuẓ id-ilmalan ayd zmereɣ ad nn-ɣreɣ seg ɣur tdabut. Tafekka tamezwarut tin Ɛeddi Ubihi, tisnat tin Qadi Qeddur, tiss kraṭ tin Ɛebbas Mesɛadi, tiskuẓ tin Bujmɛa Habbaz. Ur nniɣ ad awen-ffereɣ idd is ten-anniɣ teṭfi yat tugwda taberkant g udɣar, srini ifadden, icentri wazzar, tamẓi tregagit, yat timirt ayd ur yad ɣiyeɣ ad mectgeɣ.

Hayyi suleɣ g udɣar, ta ur zmireɣ ad swengmeɣ ula mectegeɣ, meḥra ayd zeriɣ xef tmedert (le seuil) n usakwcem, igula-yi-d muley ad keɣ awd nek iɣef-inew. Ur as-ufiɣ iɣir, turew-id yat tremit (épreuve) ineqqan, walu mayd i-iksen g waddad-nnaɣ aramɣan (terrifiant).

Zun ur yad ibeḍi kigan tudert dda-nn-zriɣ ḍart twwurt d tenna riɣ ad dmereɣ (affronter) dɣi. Ig suggreɣ s tɣwerdin hat yan kraḍ neɣ kuẓ n id mitru ayd tent-ibeḍan, itsent tikkal g diɣ suggereɣ han ayedda s tt-nn-kkiɣ giɣt d uyenna s qenna ad t-geɣ, g imal, ur tɣiy twengimt n ufgan ad tsket (mesurer) asettum (distance) nna illan grasen.

– Fek-id iɣef-nnek ayd id-inna ka s yan ugreḍ aleggwaɣ.

– Winew? As as-nn-ruriɣ s yan ugreḍ tselwawez tugwda, druɣ ur as-sellaɣ nekkin s iɣef-inew i uyedda nniɣ.

– Ah…maɣ win mi as tɣalet idd netta ?

Meqqar ur igi bu ubanuq, awal-nnes ar t-id-trara tqelit g igidar g tyuglent tkeḍfin iẓilen n Iṣfahan. Da surruyeɣ iɣef ta ur anniɣ mani g id-isawal. Zun da yi-d-isawal uyenna akw s gereɣ tiṭ: imicci (le marbre) umlil d uberkan, ikeḍif azeggwaɣ ittufesren seg ɣur isekfal ar ɣur tdabut n usakwcem; wayḍ ikḍif amagyan (identiuque) as-ikkan ammas i tneṣriyt; tirsal n tfayenṣet; snat triyat n ugres n Buhimya (le cristal de Bohème). Xes iɣfawen n ugensu n tsersutin am id-uwiɣ acḥal is ur id-nnin aḍu.

Zun sul ira ka agensu n iɣef-inew ad ismentel is ur issinif imiḥ n wakud, rareɣ-as-nn :

– Mamec as-teggaɣ ad ak-t-inn-kseɣ ?

– Zwar fek-as itsen id ṛeḥu ddaw tamart ard ihezza aḥengi s igenna ad tafet mag tcebbert, tasi-t-id teṭef-t s sin ifassen, tsiket-as-nn ikmezen ddaw tajjergin, tehezza-t s tdusi imiḥ yukkuf-d, tseres-t xef tdabut.

Mer da sbertuɣ, qenna ad akw awiɣ acḥal i usɣens d waddad. Macan tayellanit ag lliɣ ur id asbertu, fafaɣ ayenna lliɣ ammas n tenṣriyt tasidawant (luxueux) g walu xes nek. Awd yan umɣim xef tɣwejdameɣ ur t-anniɣ aceku teṭfi tergagit seg iḍaren ar iɣef, iggufey-id yan usemmiḍ ineqqan iẓuran, scilaɣ ad ɣwjedmeɣ neɣ ṭfeɣ s ka. Ẓuẓdeɣ amɣim, walu ma xef qqimiɣ, uɣuleɣ serseɣ tiɣemṛin xef tdabut, skuttiɣ-zaṛes.

– Ur i-tsellat mid ur tukizet mayd ak-nniɣ ? ayd id-inna ugreḍ.

Nniɣ-yad wis ur da yi-d-isawal s ubanuq, ileggwaɣ-as wawal. Ayennaɣ ayd i-iseduhdan acku ur dmiɣ ad id-yini ka sukkef-d iɣef-nek s teṛwi. Nniɣ ger-i d iɣef-inew inemyar ad ittales tiwinas-nnaɣ i wenna d-grent tsurifin allig yad ur ifellis, illa g yat tsebridet (la routine) t-iwten allig as-ileggwaɣ wawal.

Ruriɣ s ayedda ɣuri isulen n wadif allig zmereɣ ad reẓmeɣ imi iniɣ-as-nn :

– Sellaɣ-ak, akzeɣ awal-nek. Macan ur idd unna ufiɣ sukkefeɣ-as-nn iɣef-inew. Aǧi ka n imiḥ n wakud ad swengmeɣ. Hat tzeṛit is itkwar s twengimin d immektiyen-inew. Iga agzul n tudert-inew. Mek ak-t-inn-sukkefeɣ mas qenna ad is-swengimeɣ ?

Inbutel-i yiles, Itsen iwaliwen ikukren as-as-nn-ruriɣ.

Tuẓlageɣ, yan snat tikkal ayd usiɣ taɣunfit. Sawleɣ, isfufey, imiḥ ig zun izemummeg imiḥ n taṭsa.

– Da, ur diges illi mayd tswengimem. Da nsewengim g udɣar-nnun. Idd immektiyen, ur akwn yad sufiren i waḍu : ad ten-tsenfelem dadeɣ s tayḍ tudert tamaynut riɣ ad awen-freneɣ.

– Idd yat tudert tar amyassa zaṛi, tar tawngimt-inew, yat tudert min tiwliwlin (les émotions) -inew, yat tudert g as-giɣ timenza i tmagit-inew ? As-as-nn ruriɣ.

Ar surerruyeɣ alen g tenṣriyet s yat tigawt tantamant (automatique) is ur ttafaɣ ma g fleteɣ. Macan tawwurt-lliɣ g di-kwcmeɣ tregel, ilint snat aḍnin g tabbaɣin (extrémité) macan awd nitenti ur nnurẓiment.

Tzenṭer tenṣriyt, yattuy-as uzeqqa allig sellaɣ i yɣef-inew zun uckiɣ, giɣ am ka n urba ameẓẓan izla ka g yan iɣrem axatar, ibedda g udɣar, ur issin igellin mas iteddu. Walu mayd immectegen g wansa, mer yafru yizi neɣ abiba isileɣ-as! Walu xes nek d ugreḍ g tenṣriyt tazenṭart. Macan agreḍ ur igi win ufgan; ur zmireɣ ad ɣifes serseɣ yan wudem bu tfeyyi. Giɣ dinnaɣ zun id-mmutren, seg igidar, wagimen n walen n tuxxut , itsent walen ur iddiren; tawngimet-inew, nettat, ḥḍan-tt-d imelyunen n id ka imeẓẓiyen, id ka ifferen ur ten-inn uggiɣ.

– Tanemmirt-nek sedderef, ad ur aɣ-tzellat akud-nneɣ, sulen ggudin winna itteqlen deffir n twwurt, ayd id-diɣ-inna ugreḍ.

Ur as-kkiseɣ taɣḍfet i uyedda ira ad-i-yini aceku dinnaɣ ayd sellaɣ i ka ira ad d-nn-ikwcem, ukiɣ is ur yad nniɣ ad iliɣ xes nek-ides, surriɣ-nn iɣef hun ka itḥey-d tawwurt s agensu, meḥṛa isers aḍar amezwaru xef tmedert. Tigrint innurẓmen ger ugadir d twwurt ag nn-zzulmeɣ is laḥ asidd g tasukt, tga zun ig meḥra tɣley tafuyt ta isul ur ta yaɣ yiḍ.

Zun i-yusey ka, ur yad sellaɣ i tugwda lliɣ i-igreden g udɣar, yan waylal ayd uyelliɣ s twwurt d-itnarẓamen ḥuzeɣ-nn wadda iran ad-nn-ikwcem allig feɣeɣ s beṛṛa. Sellaɣ-as i ka ar icteka iddeɣ i-yanney ruleɣ; gwdeɣ is iɣal idd is ukreɣ ka neɣ idd is inn-isekkel ka ayenna riɣ ad akreɣ ka agensu uteɣ ruleɣ-as. ifeɣi awd uhni udem, irint walen-inew ad d-aylent, mer dinnaɣ illi ka n ubulisiy, xes is i-iṭfar. Macan ur yad kkuleɣ g awd yan, ur i-yenni iɣef-inew xes ad ruleɣ s iman-inew, ar nzeɣeɣ am yan uḥyuḍ allig da yas-slufeɣ i yɣef.

Sin imalasen ayd qqimiɣ agensu ur zmireɣ ad feɣeɣ. Am yiḍ am s wass suleɣ ar as-ttisileɣ itsent tikkal i wgreḍ ar i-isawal, dinna s greɣ alen ar nn-diges ttinniyeɣ agimen n walen war tudert d tmiḍi n iɣfawen war tifekkiwin. Xes wis tam n yiḍan ayd rriɣ tugwda-new imiḥ, zyeṛeɣ iɣef-inew ad greɣ itsent tsurifin ar yat tasukt iwalan. Illa nn-diges yan usasu g ur itɣwejdam xes ka n medden iɣwaliyen (médiocres). Γwjdmeɣ xes nek g yat tdabut, illan tama n tayḍ yuran, imiḥ han sin irizen ɣwjedmen-nn diges iwerinn-i. Iger-d zaṛi yan digsen iɣwlalen-nnes, iqqar-d-digi, imiḥ yini-yas i wesmun-nnes :

– Han walliɣ irulen ….

Suleɣ ṭfeɣ yan waḍḍangaz (verre) n tɣlust (café) ar t-ssaɣ, ayenna isawel, iregigi ufus allig nɣeleɣ imih n tmeswit xef ukerbas-inew, gent uyennaɣ n tmeqqa inn-yaɣen tizeggwaɣin zund ahni lliɣ smiqqin infezaz war iɣfawen n wagensu n tsersutin.

Dɣi, hayyi g tgemmi, suleɣ ssewiɣ-as iman ad i-yirid ukerbas. Giɣ-as tiɣcet (la lessive), assiɣ-d zaṛes tasrenka (la brosse) d yan ufaris akruran (produit chimique) ufiɣ g uradab (salle de bain). Meqqar ten-d-zaṛes-usiɣ, suleɣ ṛmiɣ ad i-ddun irkan ur ittiriden.

Tadda i-yaɣen kmseɣ-tt i yɣef-inew, xes ayennaɣ n yuwen ukerbis ayd ɣuri illan, ḥfiɣ laḥ zaṛi mas seɣiɣ wayḍ. ismeqti awal, da merriɣ imiḥ ar teṣṣaɣ, itsent tikkal diɣ kud t-merriɣ smuneɣ imeṭṭi d izli n Faḍma Tiẓiyyit ar tirireɣ s “wa yaḥmeṛiy taɣet-id afella iɛbanen, ku t-ssirideɣ iqqim ig azeggwaɣ”. Xelliɣ-as s umray, kud merriɣ irkan ttisileɣ diɣ itsent tikkal i ywaliwen imeggura n uryaz bu walen tizenṭarin :

-…….deffir n lliɣ g nn-ittuzemmem.

Teṭfi tawla, ar suddumeɣ yat tidi tankweramt. Sneɣ is ur sar yad nniɣ ad beḍuɣ d tugwda taberkant: qenna ad i-teṭef ku ig mnagareɣ d ka ur ssineɣ. Acku, s tidet, ur ssineɣ is gan irizen n usasu igmamen (les membres) midd icenga n Ukabar Asertan.

Yaru-t: MUḤEMMAD UΣEBBU

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.