IMAN ILELLAN

0 95

   Manis xaf-k ɣa-ssentiɣ tira a tawmat-inu ? leqlem ittru, tawengimt tettawiy tetterra, iwalen ttnixsisen, iseqsan qqimen uglen, aṭebheḍ izdeɣ iwdan i cekk-ittexsen. Mayemmi a tamettant? Mayemmi i t-tewyed ? Tejjid arari izdeɣ ulawen, izdeɣ timura d ijenwan, ilallen[1] d iɣezran. Wami i t-tewyed, tafuct tugi ad d-tenqar, itran ɣelyen, ajenna ibberken, imeṭṭawen ttibiben.

Tableau1

   D wa d artum[2]-nnek ! maca waxxa rrimet-nnek aqqa-tt deg wemḍel, buḥbel-nnek iṭṭaw deg umaḍal, iẓekkwa ijenwan, iweṭṭa-d d anẓar xef yegran, iɣemmey-dd d benneɛman. Iman-nnek ttafeɣ-t d mayraman ittfuḥen xef ibuda n iɣezran. ttafeɣ-t iṭṭaw deg yegliten[3] wer ijji amkan, ittmuttuy zi temnaḍt ɣer tenniḍen, izeddeɣ asnulfu[4]-nnek ɣa iqqimen d amaɣlal[5].    

Amsagar-nneɣ amezwar iɣza deg wul-inu. Zeggami i k-ssneɣ asfirnen izdeɣ udem-nnek, ɛemmars wer k-ẓriɣ txeyyqed. Zzag-k i ssneɣ min teɛna timmuzɣa, zzag-k i lemdeɣ mamek ɣa yili bnadem d Amaziɣ ar aduf. Taẓuri-nnek d tifawin isruɣan tillas di tteddren yewdan, temmal-asen abrid n tlelli. Unuɣen[6]-nnek d tixfifin i yemhuren[7] d yinni wer iḥmilen ixef-nnsen.

Unuɣen-nnek d taɣuyyit ijehden yugin asusem, wer jjin aɣezdis wer xaf-s ssiwlen, xsen ad qeḍwen imewwas i daneɣ-ikerfen, ran ad ksen afrag xef tɣerma ittwaffren, xef umezruy ittwattun d iẓewran ittwanetyen. Maca tizemmar-nnek usint-id ad bbyent merra isekraf-a, usint-id ad ɣzent xef iẓewran, xsen a ten-smanen zegga tuɣa xsen a ten-ndun.

Tahregt[8]-nnek ttagmed-tt-id zi tiqqest tamegrawt[9] n yewdan, zeg imunas i terbud, zi leḥriq dag-k iɣban. Initen n wunuɣen-nnek ssisinen di tefras n wakal, deg izumal[10] n targazt wer ittmettin. Tudert-nnek twerdid-tt i tmaziɣt, mli tufid ili merra imezdaɣ ad ddren di telwit, ad ilin d Imaziɣen s tidet maci s ixerriqen, ad uguren s yiri-nnsen d azegrar maci s useɛqer, wer ttilin d lberrani di tmurt-nnsen.    

Deg umeggar, waxxa mala smuneɣ merra iwalen i ssneɣ, wer zmiren ad inin tiqqest zi ttaciɣ. Tizemmar-nnek ssawalent nnit s yiles-nnek, tawuri-nnek imken texs ad tini: « Kkret a iwdan! Mayemmi tdewlem d isemɣan zegga tuɣa tellam d ilelliyen? Mayemmi tesmurḍusem tirja-nnwem? Abrid n tlelli d wenni d abrid i ɣa-tḍefrem.» Necc xseɣ ad ak-iniɣ: « Waxxa tafekka[11]-nnek aqqa-tt sadu ukal maca buḥbel-nnek aqqa-t deg wulawen-nneɣ, tifras-nnek ad qqiment recment di twengimin-nneɣ ».

ΣEBDELMUṬṬALIB ZIZAWI

Hommage SAIDI

TAMAWALT : 

[1] Lebḥurat

[2] Lmektab

[3] Min illan jer tmurt d ujenna (Horizons)

[4] Kra n tmegga d timaynutin deg yiger n tẓuri (Création)

[5] Ittɣima i lebda (Éternel)

[6] Min ireccmen (Dessin)

[7] Yenni ɣa llan sin n wudmawen (Hypocrites)

[8] Min ittejjan anaåur ad issufeɣ s minzi ittaka (Inspiration)

[9] Tmun (Collective)

[10] Kra n tmatart izemren ad ɣar-s yili kra n unamek (Symbole)

[11] Rrimet (corps)

Tagged with: ,
Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.