Bu jjanka

0 153

Yaru-t: Nurdin Bawedra, Merruk

Ilula g Iɣrem n Igwelmimen (Goulmima). Yaru kigan n tenfusin d isefra s tmaziɣt. Ffɣen-d g iɣmisen d tesɣunin timaziɣin g Merruk.

Bu jjanka: L’homme à la bouteille d’alcool.


Izerrey nnil uγlay n tafuyt, ayd ttinin medden. Imun ids unaγiz (odeur) n iγisem (alcool). Ar isḍiḍiy uzeglal (rue) uqmir inger tgwemma n iγrem-ddeγ aqbur n waluḍ. Zedγeγ iγrem-a. Zedγeγ seg ur ssineγ matta wass. Seg mayd d-luliγ. Mayd issnen?

Iheyya dari iγrem-inu, acku ssneγ is heyyiγ awd nekkin γurs. Da sawaleγ γef iγrem zund da sawaleγ γef taddart-nneγ.

Bu Jjanka! Aneγ-agi ugiγ ad sfallseγ (croire) is illa. Nekkin ur ǧin t-annayeγ, xs ar fellas ttiselliγ. G iγrem-nneγ ur telli tγemsa ittyaran (presse écrite); ineγmisen tteddun seg imi ar imejj. Da tmutturent tayetcin (femmes) tadeggwat, dar-neγ di taddart, sirsent izukan (fesses) nnsent iqburen, ccḍen-asent yiffan imeslawen ar adis. Da tettint i taṣinit n watay d teswit n uγrum arexsas, ar sawalent, ar kkatent kra, zeglent kra. Allen nnsent d imawen nnsent amm tawukt iduyen. Da beddrent awd Bu Jjanka.

Medden ar γifs sawalen ar fellas ttinin: «Ad aγ yarey rebbi! Yarey arraw nneγ!», «Ayaydi yaγen… azwar!», «Afγul (fou) ayd iga, ismerrat mma-nns. Ar ittnaγ d unna yufa!», «Nnant am twetmin imiker ayd iga!», «Bu wcakuc d iselsa ibbin», «Aheddaw!».

Ar ttemraraγ iwaliwen-ad inegr-i d iγf-inu ukwan acckeγ. Yan wass ggaleγ ttedduγ ad mlaleγ Bu Jjanka, ad iẓireγ.

Xseγ ad isiniγ is da sawalen γef wales (humain) midd kra n wakuc aqbur (vielle divinité), mad kra n uwaγzen. Matta tmara-ddeγ taberkant neγ d-tawraγt, neγ ur ssineγ mi. Matta wmillus-agi γef sawalen ar as-qqaren Bu Jjanka !

Yu, tella g tadadrt. Mek ur i-tesfelsem teddum addi tekkem. Xir awem ad as-tinim hat nekkin akwem yuznen; s ucku qad i-tasey s tubbiyt tellem-i ameẓẓuγ tini-i: «Max da tessufuγed asala n tgemmi?».

Ffγeγ , aǧeγ-tt-n da treggwey azekkif. Mecta ayd γur-i yaḍfut ad qqimeγ tama n Yu ig da ttegg azekkif. Maca azekkif-nneγ ur degs imẓaden neγ degs tiffiltut neγ degs tazrut… Wahi, azekkif-nneγ dgs tallfin.

Da ttγimaγ tama n Yu ar tekkureγ tiyenzar-inu s waḍu n tallfin ijjan; ar ittdida wafa n tawalt g walemssi, Nnimir-waḥd! Neγ Nnimir-yan! Neγ Nnimir-ijen!

Di tmurt-nneγ, tamazirt nna g zedγeγ, walu γarneγ isekwla n tassaft; darneγ γas tiferxin d isekwla n uzemmur d tazart. Iqwba n tasaft da aγ di-tteddun seg Ijyal. Da nettemmefka nekkwni idsen tawalt d tallfin d tisent. Amẓen seg γarneγ tiyni.

Lekmeγ ar imi uzniq nna g izerrey Bu Jjanka, qqimeγ di tattwekkwant ddaw talkiwet n tgemmi n lmzilen, ar ttgannaγ. Tafuyt tra ad-teγley, qqimeγ wahli, asaddi ar ittedras, allen-inu ddant ad setγent d awedyan ur izriy.

Nekkin g wansa, han xalti Hedda tezrey; tedda ad tger i tfunast ad tsew tger alim i-uγyul. Tanney-i, tini-yi: «Nker ad tekjmed, tillas ḍrant, han mma-nek qqen ak-ttnada!». Rareγ as: «Waxx!». Teddu. Qqimeγ ar ttgannaγ.

Izrey kra n wakud, imun-d d uzniq yan waḍu amm yiẓẓan, amm terfa, amm waḍu n iriran (vomissements) … Ur ssineγ mi. Ar tbezbiz tfekka-inu . Griγ allen s azniq han kra aγwezzaf iqqen-d akkw azniq. Beddiγ ad rewleγ … Cwiy ggaleγ ttγimaγ ad inniyeγ mayd imes. Kud d-ittenmili ssefraqeγ iγf-inu s ḍart mar ad inniyeγ udem-nnes nn-illan g igenna.

Yumeẓ kra azeggwaγ amm tirregt g imi-nns. Nniγ-as: «Bu Jjanka!». Iqqim ibedda amm igejdi, yameẓ kra n tissufra s ufus γef yiγir-nnes. Mayd degs ? Idd Jjanka? Maca, maγ nekkin allig ur as-ggwideγ? Maγ allig ur rwileγ? Maγ allig ifesta? Is ur da isawal ? Is imeqqet awal? Is da ittemsawaḍ s waḍu? Is zemreγ ad kḍuγ, akzeγ? Uress !

Isaggez-d tafekka-nnes ar tama-inu, isers tissufra s akal, ikkes-d ayeddaγ illan g imi-nns yameẓ-t s ufus-nnes. Nekkin mzagalent-i wallen ar ṣinṣigen imezgan-inu . Ur illi g uzniq xes nekkin ids. Nekkin d wakuc aqbur. Inna-i:

– Timensiwin.

– Timensiwin. ( Ruriγ as s uburez (courage))

– Mad tteggad?

– Da ttgannaγ bu Jjanka!

– Nekk ayd igan Bu Jjanka!

Behḍeγ, ur sfallseγ allen-inu, nniγ-as:

– Imani Jjanka ?

– Swiγ-tt.

– Teswid-ts ? Imk tga?

– D-tabuqalt (bouteille), n jjaj.

– Riγ ad t-inniyeγ, riγ Jjanka…

Festiγ ar dig-i iseksiw. Yukey is kejjreγ. Issen is riγ ad iniγ kra. Maka ibedda, issigel tissufra, iger ayeddaγ s imi-nns, ikcem azniq ar itteddu, ssekniγ iγf, irin imeṭṭawen ad-id ddun.

Iddu ar ittirir, ar itterrida. Allig γaleγ is idda, imḍerred, yini-i:

– Ggann-i asekka mek trid. Qad ak-d awiγ Jjanka.

Ifest imun d ubrid allig yuccka. Nniγ ingeri d iγf-inu tanemmirt. Ummreγ s ucku qad id yawey Jjanka. Ad t-ḍafeγ, geγ akkwed nekkin BU JJANKA.

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.