TINEΓMISIN
 • CARPE DIEM *

              Ur ttnaɣ d uwettas n igennawen, Mamek d mantur d-tettas tigira. Zuḥ ayen telkmed, ur ssutur i Betta* Mekta n iseggwasen ak-yefka Wubdir*, Wenna isdiddiyen ilellan s izwuten. Stey iwuniten-nnek, dder ussan s tmusni, Tudert ur tessin xes udem n trula Kud-nna ttellemd, keyy, kigan awal. Mdez s wass…

 • Mayed ur issinen Yamna ?

            Yiwen useggwas nekren-d kra n iregzen g Tinejdad, awin assas ɣer agmam (quartier) n tmegganin (prostituées) tama n ugdez. Usin tirgax d imegwran. Ddmen ar sdiddiyen timegganin. Nnan-asent : « Ilaq ad teffɣemt tamazirt acku tsexsṛemt-aɣ icirran !» Itsen tikkal, da d-tteddun s yiḍ, ar ttedzan ɣef tfelwin af ad…

 • Is kkan ssnen Imaziɣen tamedyazt n Umir (Homère) ?

              Wenna iɣran adlis « L’Illiade et l’odyssée » n Umir (Homère), amedyaz awgrik isawlen ɣef imenɣi n Ṭerwa (neɣ Ṭruwad), ad yaf, lumar g « L’Odyssée », kigan n ineɣmisen d-issenkaren azzar ɣef uqerru, senyuddun targagit g tfekka. Ad as-yaf taḍfi meqquren i tsekla tawegrikt. Aḍris n « L’illiade…

 • Tableau1

  Tudert tar anamek, tudert tar tilelli

              Kigan n tsutiwin ayed tucckit ammas n isaffen d waqqiwen izwan, ar tettinigt anamk i tudert-nnek ibberwin amm waman iṛekkiẓen ig negyen isaffen g wayyur n ɣuct. Temmuddit s tuggugt ula anmila. Teẓrid azaɣar, tezdeɣt Tiniri, tuwned i udrar, tezgert ill, tekkid timura n imellalen d wungalen. Testarad, temsagard…

 • “AMEDYAZ” n Jak Bril

              Meqquṛeɣ amm umezruy Iddren mekta n tenfusin, Tinfusin* n umdaz d tayri Nna s ur ǧǧin akw umineɣ ! Arireɣ zund kra n warra Ku tifert, diges, d tin taṭsa Kud ttgannaɣ tamettant Ttirireɣ amdaz n tmeddurt ! Arireɣ akw ayen s ttamneɣ Akud g d-ttasiɣ ad t-snileɣ Irir…

 • Ur nri Timmuzɣa n … isemgan !

  Iseggwasen iɣwezzafen aya nessutur izerfan-nneɣ, netnaɣ, nsawal, netturu, nettru, nesɣuyyu. Kud nessutur ttamẓen-aɣ, ggaren-aɣ g ikurmuten-nnsen, neqqan-aɣ, tbezzazen ɣifneɣ ad neffeɣ timura-nneɣ. Nekwni neqqim ar asen nessutur. Netkur ulawen-nneɣ s usirem. Ar nettini : Yan wass tamaziɣt ad tuɣul d tunṣibt, ad tili, ad temɣur. Yan wass imaziɣen ad idiren g tlelli g tmura-nnsen. Nettu…

 • Caca

  Tajmilt i Caca: Rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt !

  Bḍan imaziɣen ɣef sin, wid istin ad gen ka yaḍen, d wid istin ad qqimen d imaziɣen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tɣawsiwin n wiyyaḍ, d wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen s tutlayin nniḍen,…

 • Caca
  Tajmilt i Caca: Rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt !

  Bḍan imaziɣen ɣef sin, wid istin ad gen ka yaḍen, d wid istin ad qqimen d imaziɣen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tɣawsiwin n wiyyaḍ, d wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen s tutlayin nniḍen,…

  Read more
 • Σica Ḥmad

  Ar ireggem igenna d wakal , ar ixellu ar ireddem , ur yuǧi amuder ur iweqqir tagama, irgem tifawt n wass , ur ittu tameddit, s yiḍ isɣ-d Talwiskit , issiɣ timess itti-as, yaker-d ikeccuḍen di tezdem tgellint n Σica Ḥmad, tgellint taɣzi n wass di tzeddem isɣaren g iqacciwen akken ad issen tessenw kra…

  Read more
 • Iwda-k !

  Iwda-k ttetterd g iberdan, kker ad tettered izerfan-nnek i uwanek amxib ! Kudenna tewwet taɣart tamazirt n Teɣbalt g tseggwin n Tazarin g iseggwasen imeggura n tasut izrin, zellɛen imezdaɣ n Teɣbalt ar ttettren g wasif n Dades, win Imgunen, win Tdeɣt d tseggwin yaḍen ur ɣifsent ssineɣ. Addad ddeɣ amxib ur ikki kigan acku…

  Read more
 • UNGAL : Tasedna d-iggzen seg udrar – 5 –

              Isdit-id udida n umekkalu seg tkellawt (sieste) . Iɣal is da itwarag. Isars iɣef ɣef wattag ar iswingim. « Mayed izemren ad issudu amekkalu g tizi-ddeɣ n wass g akw iṭṭeṣ iɣrem. Tafuyt terɣa amm uzerdab. Awed yan iɣiyen ad iffeɣ » ayed inna agensu n uqerru-nnes. « Γas…

  Read more
 • UNGAL : Tasedna d-iggzen seg udrar – 4 –

  — Ikka-d mass-nneɣ iɣrem-nnun aseggwas izrin. Issker-awen uggug ! — Nniɣ-ak kan wuggug ur illi ! Daccen mayed imes mass-nnun ? — Is trid ad nn-tensed akurmu, midd tennfeld ? — Uhu ! Riɣ ad isineɣ ! — Da sawaleɣ ɣef ugellid! — Ih ! Ass amxib ayed iga wass-nnaɣ ! Axub n waḍu d usselku. Ur sar t-ttuɣ. Isreḥ waggwu n wagirru…

  Read more
 • Aẓur aneggaru !

            Voici une adaptation  de “la mauvaise herbe”, chanson de George Brassens. Aɣulen-d akw g lgirra n udrar Imi n iɣrem yetkar s medden Ṛmin akw amm imeksawen Nekk, hill, ayed ijerrden digsen Acku ur nn-mmuteɣ ger iqacciwen. Ur giɣ xes aẓur aneggaru Γur ayt iɣrem, ɣur ayt iɣrem ! Ur…

  Read more