TINEΓMISIN
 • Mayed ur issinen Yamna ?

            Yiwen useggwas nekren-d kra n iregzen g Tinejdad, awin assas ɣer agmam (quartier) n tmegganin (prostituées) tama n ugdez. Usin tirgax d imegwran. Ddmen ar sdiddiyen timegganin. Nnan-asent : « Ilaq ad teffɣemt tamazirt acku tsexsṛemt-aɣ icirran !» Itsen tikkal, da d-tteddun s yiḍ, ar ttedzan ɣef tfelwin af ad…

 • Is kkan ssnen Imaziɣen tamedyazt n Umir (Homère) ?

              Wenna iɣran adlis « L’Illiade et l’odyssée » n Umir (Homère), amedyaz awgrik isawlen ɣef imenɣi n Ṭerwa (neɣ Ṭruwad), ad yaf, lumar g « L’Odyssée », kigan n ineɣmisen d-issenkaren azzar ɣef uqerru, senyuddun targagit g tfekka. Ad as-yaf taḍfi meqquren i tsekla tawegrikt. Aḍris n « L’illiade…

 • Tableau1

  Tudert tar anamek, tudert tar tilelli

              Kigan n tsutiwin ayed tucckit ammas n isaffen d waqqiwen izwan, ar tettinigt anamk i tudert-nnek ibberwin amm waman iṛekkiẓen ig negyen isaffen g wayyur n ɣuct. Temmuddit s tuggugt ula anmila. Teẓrid azaɣar, tezdeɣt Tiniri, tuwned i udrar, tezgert ill, tekkid timura n imellalen d wungalen. Testarad, temsagard…

 • “AMEDYAZ” n Jak Bril

              Meqquṛeɣ amm umezruy Iddren mekta n tenfusin, Tinfusin* n umdaz d tayri Nna s ur ǧǧin akw umineɣ ! Arireɣ zund kra n warra Ku tifert, diges, d tin taṭsa Kud ttgannaɣ tamettant Ttirireɣ amdaz n tmeddurt ! Arireɣ akw ayen s ttamneɣ Akud g d-ttasiɣ ad t-snileɣ Irir…

 • Ur nri Timmuzɣa n … isemgan !

  Iseggwasen iɣwezzafen aya nessutur izerfan-nneɣ, netnaɣ, nsawal, netturu, nettru, nesɣuyyu. Kud nessutur ttamẓen-aɣ, ggaren-aɣ g ikurmuten-nnsen, neqqan-aɣ, tbezzazen ɣifneɣ ad neffeɣ timura-nneɣ. Nekwni neqqim ar asen nessutur. Netkur ulawen-nneɣ s usirem. Ar nettini : Yan wass tamaziɣt ad tuɣul d tunṣibt, ad tili, ad temɣur. Yan wass imaziɣen ad idiren g tlelli g tmura-nnsen. Nettu…

 • Caca

  Tajmilt i Caca: Rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt !

  Bḍan imaziɣen ɣef sin, wid istin ad gen ka yaḍen, d wid istin ad qqimen d imaziɣen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tɣawsiwin n wiyyaḍ, d wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen s tutlayin nniḍen,…

 • Σica Ḥmad

  Ar ireggem igenna d wakal , ar ixellu ar ireddem , ur yuǧi amuder ur iweqqir tagama, irgem tifawt n wass , ur ittu tameddit, s yiḍ isɣ-d Talwiskit , issiɣ timess itti-as, yaker-d ikeccuḍen di tezdem tgellint n Σica Ḥmad, tgellint taɣzi n wass di tzeddem isɣaren g iqacciwen akken ad issen tessenw kra…

 • Atwil amezwaru n Yiṭij
  Izlan, atwil amezwaru n YIṬIJ

  “Izlan” ayed igan azwel n utwil amezwaru d issafeɣ unaẓur Iṭij. Atwil-ddeɣ iga yan umuddu agensu n yidles d tmedyazt tamaziɣt taqburt. Yuwi-d ɣef izlan n tmeɣra d tudert takuyast n Ayt Merɣad n Wasif n Γris. Nsul ad d-nuɣul s yan umegraḍ ɣef utwil-ddeɣ. Atwil-ddeɣ ilaq ku yan degneɣ ad t-iseɣ, ad as-yiselli, isyissen-t…

  Read more
 • Karim AKKUC
  TAΓENJAT N WEΓRIB

  Ccetwa tessufeɣ-d tisuqas-is. Deg uglim n yemdanen treṣṣa ssem-is. Lxiq yeččur ulawen. Yal yiwen d acu n weɣbel i t-yerḥan. Ass-agi d ass amenzu n Yennayer. D tameddit. Aqli-yi deg wexxam, sikidaɣ si ṭtaq ɣer berra. Deffir-iw, Lunes Matub deg CD la yettbaɛziq ṣṣuṭ-is. Taɣect ay cennu tessenfufud times deg wefwad-iw, tejreḥ ul macci d…

  Read more
 • IREM AFELSUF : TIZLIT « AMALU » N UNAẒUR AYYUR

  Aksil Afersig: Ilula-d g usammer. Imγur g ufrekla, g iγra. Iγra g tesdawit n Imtγren, iγley s Fṛansa ad ifukk taγuri-nnes g yinagrawen isenselkamen. Aksil issker asmel n Afersig.com g itturu ineγmisen n tsenselkemt d tγellist. I winna ur t-issinen, Ayyur iga yiwen unaẓur seg usammer. Aγewwaγ g uswengem-nnes. Ilula-d g Tbesbast, g izzrey temẓi-nnes,…

  Read more
 • Aksel AẒERGI
  TAMATTANT N UGELLID

  Lḥu Azergi Aneγmas d umyaru. Issafeγ-d sin wungalen “Aγrum n yihaqqaren” d “Iγed n tlelli” d yat teswit n umezgun “Is nsul nedder” netta d Σumar Derwic. Ur sar ttuγ ass-nnaγ. Tessawi tafuyt γer aγelluy d yennayer γer tgira-nnes. Nek beddigh ammas n tasukt. Imiq, isteγ ususem amm tegnut. Inker uγuyyi. Ngin wasuken s wulli…

  Read more
 • Taseggawert n ugdal inzan
  Adlis amaynu n Derwic

  Ssafɣent-d Teẓrigin Timaziɣin g Bariz, s yiwes n Tmesmunt AFAFA, yan udlis n tullisin n Σumar Derwic. Azwel-nnes iga-t : “Taseggawert n ugdal inzan”. Tutlayt s ityaru udlis-ddeɣ tburez. Tga tamaynut. Wenna ur innamyaren taɣuri s tmaziɣt ad igganzer seg uḍris amezwaru. Ad as-ḍrent tqucin. Meqqar nniɣ ay-a, taɣuri-nnes tzeddig. Ad ur ttegwdem !

  Read more
 • acenyal amazigh
  Wenna iran tamaziɣt, izzedig-as tirra.

  Tigiriwin-ddeɣ, kigan n iḍrisen s tlatiniyt ayed d-iffɣen g Facebook, maka matta tlatiniyt ! Arway ! Wenna iran tamaziɣt, iḥmel ad ẓars yuru, lumar s isekkilen ilatiniyen, ilaq, ayed izwaren, ad yisin ilugan n tirra. Af ad nessgem tamaziɣt, ilaq ad nelmed ad t-nuru s tazedgi.

  Read more