TINEΓMISIN
 • CARPE DIEM *

              Ur ttnaɣ d uwettas n igennawen, Mamek d mantur d-tettas tigira. Zuḥ ayen telkmed, ur ssutur i Betta* Mekta n iseggwasen ak-yefka Wubdir*, Wenna isdiddiyen ilellan s izwuten. Stey iwuniten-nnek, dder ussan s tmusni, Tudert ur tessin xes udem n trula Kud-nna ttellemd, keyy, kigan awal. Mdez s wass…

 • Mayed ur issinen Yamna ?

            Yiwen useggwas nekren-d kra n iregzen g Tinejdad, awin assas ɣer agmam (quartier) n tmegganin (prostituées) tama n ugdez. Usin tirgax d imegwran. Ddmen ar sdiddiyen timegganin. Nnan-asent : « Ilaq ad teffɣemt tamazirt acku tsexsṛemt-aɣ icirran !» Itsen tikkal, da d-tteddun s yiḍ, ar ttedzan ɣef tfelwin af ad…

 • Is kkan ssnen Imaziɣen tamedyazt n Umir (Homère) ?

              Wenna iɣran adlis « L’Illiade et l’odyssée » n Umir (Homère), amedyaz awgrik isawlen ɣef imenɣi n Ṭerwa (neɣ Ṭruwad), ad yaf, lumar g « L’Odyssée », kigan n ineɣmisen d-issenkaren azzar ɣef uqerru, senyuddun targagit g tfekka. Ad as-yaf taḍfi meqquren i tsekla tawegrikt. Aḍris n « L’illiade…

 • Tableau1

  Tudert tar anamek, tudert tar tilelli

              Kigan n tsutiwin ayed tucckit ammas n isaffen d waqqiwen izwan, ar tettinigt anamk i tudert-nnek ibberwin amm waman iṛekkiẓen ig negyen isaffen g wayyur n ɣuct. Temmuddit s tuggugt ula anmila. Teẓrid azaɣar, tezdeɣt Tiniri, tuwned i udrar, tezgert ill, tekkid timura n imellalen d wungalen. Testarad, temsagard…

 • “AMEDYAZ” n Jak Bril

              Meqquṛeɣ amm umezruy Iddren mekta n tenfusin, Tinfusin* n umdaz d tayri Nna s ur ǧǧin akw umineɣ ! Arireɣ zund kra n warra Ku tifert, diges, d tin taṭsa Kud ttgannaɣ tamettant Ttirireɣ amdaz n tmeddurt ! Arireɣ akw ayen s ttamneɣ Akud g d-ttasiɣ ad t-snileɣ Irir…

 • Ur nri Timmuzɣa n … isemgan !

  Iseggwasen iɣwezzafen aya nessutur izerfan-nneɣ, netnaɣ, nsawal, netturu, nettru, nesɣuyyu. Kud nessutur ttamẓen-aɣ, ggaren-aɣ g ikurmuten-nnsen, neqqan-aɣ, tbezzazen ɣifneɣ ad neffeɣ timura-nneɣ. Nekwni neqqim ar asen nessutur. Netkur ulawen-nneɣ s usirem. Ar nettini : Yan wass tamaziɣt ad tuɣul d tunṣibt, ad tili, ad temɣur. Yan wass imaziɣen ad idiren g tlelli g tmura-nnsen. Nettu…

 • Caca

  Tajmilt i Caca: Rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt !

  Bḍan imaziɣen ɣef sin, wid istin ad gen ka yaḍen, d wid istin ad qqimen d imaziɣen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tɣawsiwin n wiyyaḍ, d wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen s tutlayin nniḍen,…

 • Aksel AẒERGI
  NIKṬAMMIR !

  Ikcem-d ɣer afagu n umitṛu, tabennist (bouteille) n waman g ufus, ar isḍiḍiy s waḍu n uɣisim (alcool). Iɣwejdem, issiɣ i wagiṛṛu. Indeh umitru. Inna-as-d yan uterras iqqiman tama-nnes : – Megdul (interdit) takemmayt g ifaguten n umitṛu ! Imel-as s ufus anazal (logo) ittemran g teflut n ufagu, irnu, inna-as diɣ : Daccen azref…

  Read more
 • Asafar LIHI
  TUDMAWIN N YIWEN YIḌ

  Iffeɣ-d Umnay g tesdawit, tifawt n umhad (jeudi), yakel ɣef uẓru s uɣaram asdawan ( cité universitaire ) afad iwet anzaf. Sulent ɣures g uḥanu snat teglay d yat tẓalimt, ayenna s ittekkes laẓ. Netta nn-ilekmen imi n teflut iwet-t-id waḍu n usemri. Ikjem isres aεdil-nnes ɣef useggiwer (chaise) hat walu awedyan g uḥanu inna…

  Read more
 • IMEGGURA G YIMAZIΓEN
  Ungal amaynu: IMEGGURA G YIMAZIΓEN

  “Imeggura g Yimaziɣen” ayed igan azwel n wungal amaynu d-issafeɣ-d umyaru amaziɣ Lḥu Azergi ussa-a g Fransa. Adlis-ddeɣ iga azgen wiss sin n wungal “Iɣed n tlelli” d-iffɣen g 2012. Adlis-ddeɣ amaynu yuwid ɣef tedyant n Imaziɣen deffer n truẓi-nnsen g Saɣṛu Baddu lumar g tesga n Unẓul ugmiḍ. Yuwid awed ɣef tsurifin timezwura n…

  Read more
 • Idles II
  Uṭṭun wiss sin n tesγunt IDLES

  Tawinest IDLES temdez ad awen-d-tesnil uṭṭun-nnes wiss sin. G tizwuri nra ad awen-nssuter assurf-nnun γef unbuttel nna illan g tẓregt n wuṭṭun-a. G wuṭṭun-a ad tafem: Σumar DERWIC: MEDZAT ALTU ! Karim AKKUC: TAΓENJAT N WEΓRIB Asafar LIHI: TUDMAWIN N YIWEN YIḌ Jules: BARBI D WALES IMEDREG Lḥu AZERGI: NIKṬAMMIR ! Karima AḤEDDAD: “ḤMA AD…

  Read more