NBA

ANWA IZEMREN AD ITTU ?

0 159

 

 

 

 

 

 

Cfiɣ amzun d iḍelli, umi d-nerzef ar ɣurk nekk d imeddukkal seg Dades ar Melleɛb. Tagara n useggwas 2010. Teffeɣd-d seg usegnaf . Tedrused. Ulac tasafa . Iɣnan ay s tesmussud ifassen-ik. Gar aṭṭan i k-yewwten, ikkes dgek uggar n uzgen. Anect lli d azagur ittawey waḍu, laḥ-t. Maca, meqqar termid, teḍfurd učči n isafaren iggudin, taḍṣa d uzmumeg ur ẓin ara d wudem-inek. Tayri teksid i tudert d tameqqrant.

Cfiɣ amm is d assanḍ. Tennid-aneɣ is d-tekkid imi n tmettant. « Dɣi beddiɣ, ttetteɣ, sseɣ aman, tamayt i wakuc » ammu ay d aneɣ-tennid s kigan n taḍṣa ɣef wudem-ik. Neqqima akidek g tneṣriyt illan g tsefri tis snat. Illa baba Ɛli, yemma Ɛedju d watmaten-ik d wiyyaḍ gguten. Tsemderzed -aneɣ kigan.

Cfiɣ d ur nniɣ ad ttuɣ. Tettamẓed awal aked memmis n ɛettik. Ḥasan ikka itteg asileɣ-nnes g teplumbit. Ittiri kigan aman. Nseqsa-t ma ay d igan tawuri nnes, irar-aɣ is issen ad ibrunci aman, yettales-aɣ mamek ittegg… tseqsad-t :« ima aman irɣan ma rad asen-tegd ad ten-tebruncid ? ». Nebbaxxi s taḍṣa. Nettu iɣenka-nnek.

Cfiɣ nemmeslay ɣef isenfaren-nnek lli d-immalen. Atwil d-ikkan abrid. Taɣuri d unafag i k-izedɣen ad tesmded tiɣuriwin timattayin, ternud g tussna-nnek. Tesmuttuged i deffer yiɣenka. Amnus n ugdud amaziɣ ur k-iffiɣ awed yat tusdidt g tudert-nnek.

Cfiɣ, deffer tuɣalin-nneɣ ɣer Dades, umẓeɣ abrid ɣer Agadir, mani seg d-teqqar tesdawit. Kra n wussan sissen, uɣalen-nn imeddukkal ar ɣurk, Bucfer, Ɛmer amaziɣ aked Meṣṭafa. Ulsen-iyi is k-inn ufan tbeddid, tejjid, tenkerd tmund-idsen ɣer Merzuga. Tezzrim yan yiḍ ur ittwattun. Cfiɣ, immer wul-inew kigan. « Ulac asurdu adday semdeɣ ikayaden ad nn-rzuɣ ar ɣurek », ay d nniɣ i yiman inew.

Cfiɣ amzun tameddit izrin, tizwuri n yennayer 2011, inyadda uneɣmis nwis aneɣ-tezrid, teddud s anda ur d-nettuɣal ara. Cfiɣ nemmer aked imezrawen llig numeẓ is d bahu, is d tikerkest ay d tamettant-nnek. Kuyan inna mamek ittegg ad immet unaẓur tta isul imeẓẓiy. Nessisten iman nneɣ, matta umdan-ad iɣiyen ad iskirkes ɣef wayyaḍ tta isul idder ? Matta uswir-ad iwḍen imaziɣen allig mmeksanen garasen, rbun acengu, rbun awal nnes, babben isnayen nnes, felsen g tmunnaḍ-nnes ? Tecnid yad « seg talliɣ n Yugerten ay d ur nuliy ».

Cfiɣ nessawal aṭas ɣef tezlatin nnek. Gguten willi d tilli d-tesfafad s iwaliwen-nnek knanin , d ugerḍ-nnek azedgan. Llan wid ur irin ad tecnud ɣef tayri. Amm is tga tayri agar. Amm is izmer umdan ad yedder min tayri. Kra yenna maɣ ad tettirird s tneglizt d tefransist. Amm is iga abekkaḍ ad tirired tayri s tutlayin akkw n umaḍal, tecnud isental nna trid s tebridt nna tertid i yiman-nnek.

Ar ass-a suleɣ cfiɣ. Cfiɣ mi d-yelkem gar aneɣmis n tmettant nnek. Awed yan ifelsen. Nenna akkw d bahu, tikerkest irwasen tamezwarut. Macc « tikkelt-ad ur d bahu ! Ikka-d uneɣmis ɣur ayt uxam nnes», ay d inna yan umezraw. Tbeṛṛem-issi tadduyt . Ddan isalan n tmettant deɣya. Ar akkw sawalen medden, ar steqsayen, is temmutd ma d is tettwanɣad ? kuyan ar d-isrus anzaten nnes. Naɣul nules tiɣri i ulɣu tessafeɣd, dat ad teddut, mi tgid azwel : « anwa izemren ad ifek iriyen i uselway n Saɣruband ? », ula d keyy tsistend.

Cfiɣ i wussan g tellid g usegnaf n Tmesna, ittuga-ak uṣirum ikifen kigan n wussan. Matta wa neɣ ta izemren ad iqdec gar asekkir ? tettwanɣad neɣ ur tettwanɣad ur d aseqsi. Aseqsi ameqran tura : matta keyy ? ma ay d ur k-issinen ? Ma ay d ak-irtan tatut ?

Cfiɣ is ɣriɣ g kra n teɣmert :« wa isran yajj-d kra n twuri iẓilen ur isri ». Ula d keyy tudfed tarabbut n wid ɣef yenna dda Lmulud : « yella welbeɛḍ ulac-it yella ». Γas ur telli tfekka-inek garaneɣ, atan tellid s maṛṛa min tennid. Sa n iseggwasen deffer amuddu-inek, aqel-aɣ nsul necfa i wudem-ik, neḥsa tizlatin-nnek. Nbedder iwaliwen-nnek kigan n tikkal. Nettaf daysen tiriritin i isistanen -nneɣ.

Cfiɣ is tebḍa tmettant-nnek ula d imezrawen n tesdawit. Azgen ira ad ak-ittug usemɣer, azgen nniḍen yugi, ar ittini ma s d keyy ur tgid seg umussu. Ur tgid ameɣrus -nnes, ula tgid anaẓur -nnes. Cfiɣ is ɣunzaɣ iwdan amm wi.

Ih, keyy d anaẓur ittnaɣen s tezlatin d uẓawan, amezruy ad fellak icfu. Tettwanɣad neɣ ur tettwanɣad, tamettant-nnek tessemdez icenga n timmuzɣa, icenga n tlelli, icenga n wuddur d tirrugza. Medzen ɣalen is d ad teddud, tawid yidek tiktiwin-nnek. Medzen ɣalen is d ad mmten isenfaren-nnek. Medzen ur dmin ad d-fafan ifeddamen ḍfuren abrid-ik. S manaya ur izmir yan igan ilelli ad k-ittu. Ayelli tettinid isul yuccel ad ittyawenna. Amya ur infil seg ma ay d temmuddid. Agdud yuser ma ay d fellas isawalen. Tizlatin-nnek sulent da fellaneɣ sɣuyyunt. S manaya issefk ad iniɣ nwis ur temmutt.

Cfiɣ melmi tecnid ɣef id Muḥa, ma ay d akkw igan Muḥa yenna netta, iburez ad fellas tecnud keyy d ameddakkwel n kuyan, tgid win kuyan ur tsemyallad inger iwdan imeẓlad mi ttyakaren izerfan d imuren. Tizlit-nnek ɣef Umasin d memmis n umɣar ur tettwattu. Teddid s sin imalas tenker tegrawla g Tunes ammi s ak-sellan tcennud : « Nekrataɣ s tegrawla ». Imik tenker g Libya. Druɣ tenker awed g tmurt n Umeṛṛuk, mer d is inna udabu han tamenḍawt tamaynut, han tamaziɣt d tunṣibt… isfesta s tkerkas tanekra n ugdud. Maɣ ur d keyy ay d icnan : « aɣyul bu tmezyin » ?
Ar ass-a sul cfiɣ ɣef usemmektey amezwaru i tmettant-inek, kkumraw n wussan deffers. Mmaggaren imaziɣen g imedɣeren. Gguten winna d tinna isawlen. Kra s tmaziɣt, kra s tefransist, kra diɣ akkw s tserɣint.

Cfiɣ sul, yan useggwas deffer amuddu-inek aneggaru mlalen-d medden anda iɣrem-nnek, tteggen tafaska s tmelda n usemmektey i tmettant-nnek. Aseggwas-ann gan-t tama n iɣrem azayku. Ttasen-d inaẓuren seg yal tamnaḍt. Aseggwas wis sin amm umezwaru, medzen iwdan nnan Nba isman-aneɣ diɣ, ihi ur isri, aseggwas wis kṛaḍ imkinnaɣ, innerna umdaz, meqqar d tamettant i ten-isemmgrawen…
Anwa izemren ad ittu aseggwas wis kkuẓ ? umi d-yus Ukli-Ddi (Akli-D) seg Fransa. D azwaw icnan ḥma ad ur k-nettu. Yaɣ ula d aḥidus, immer kigan s tmatarin n timmuzɣa isulen ddrent g unẓul ugmid ….

Aseggwas wis semmus awaren assikel-nnek war tuɣalin, idda-d akkw Mass Uleḥlu, yan seg inaẓuren imeqranen, ula d netta yamu g wid yugin ad ittu. Maka tikkelt-a assemɣer n tmektit-nnek illa g yan Usensu g Imedɣren. Manaya ur issusem kigan n iwdan, xsen tama n uẓekka-inek. Aẓekka-inek s tserɣint i-t-nura, amzun temmuted g umennuɣ ɣef uzuzzer n usged awqurayc…. Ssurf-aneɣ a Nba, nezgel g umur-nnek, ur neḍfar abrid-nnek, ur nweqqir imenzayen-nnek, keyy innan s ugerḍ anaḍfad : « ad ẓẓalleɣ i wanna riɣ, ur reẓẓaɣ nekk ula kniɣ, qad qqimeɣ d amaziɣ ».
Aseggwas wis sḍis, g Tinejdad ur yaggugen ɣef Melleɛb ɣas drust, mmegrawen wid akkw tid k-yettirin. Seg Tizi-Wezzu usan-d inaẓuren Tiɣri Uẓar…

Cfiɣ ibbireh wul-inew ! Ku aseggwas ad d-asen izwawen ad ssimɣuren iman-nnek, ssidiren tamektit-nnek. Targit n ku yan ad d-ttasen imaziɣen seg yal tamnaḍt n Tmazɣa. ih ad d-asen Ilibiyen, Iwtunsen, Imuhaɣ… asen-d awd Iṛumin ula Udayn, Icinwiyen d Iwerrusen, Cegg d anaẓur amaḍlan, amennuɣ-inek d alsan… Maca… Maca…

Maca, s unnirey, seg useggwas wis sa ḍart tmettant-nnek, NETTU-K. Aṭṭas degneɣ ur ltiɣen ara g tmesmunt ittuskan ɣef yisem-ik, kigan degneɣ ur bezzren ara i tmesmunt ad teg tiwuriwin illan g uswir… Is d ad nessfeld i tezlatin-nnek ay d igan nessader-k ? is d ad neg tiwlafin tama n uẓekka-inek ? Is d ad nzuzzer tiwlafin idek-nga kudenna teddred ?

Awdyan iɣiyen ad k-ittu. Maka nekwni nettu-k. Izennef ussemɣer-nnek fellaneɣ. Nekkwni d imeẓlaḍ. Ur nli adrim. Ur nli tikti. D iẓawaliyen n tkeccit. D imeḍray n yiɣef. Ur d tidet aya ! Assemɣer-nnek ur izennef, ur igi tamukrist. Tegraw-iyi takunt . Awissen mayed yaɣen settawil allig k-inɣa tikkelt nniḍen ? Nekkwni ! ! ! Ur d awdyan nniḍen. Ur degneɣ tiɛeẓẓit. Iggut-aneɣ wawal, iliḥ-aneɣ tiɣrad. Ur nuklal inaẓuren k-irwasen, ur nɣiy i tumayt n isefra tɣennjed, imeẓɣan-nneɣ tteḍurḍuren addag immenqer udinan-ik, tiṭṭawin-nneɣ ttederɣalent addag tbeddit, tsitteyd ifassen-nnek s igenna ar tettinid « Abrid ur illi s adrar, ur iɣri xes memmis n umɣar ». Ar nettgalla tihuḍawin iha bahu , ar izrey ubrid, yawḍ usidd, nnurẓmen isegnaf, neṭṭes, ar nettini tanemmirt i wakud, nekkwni akkw d tarwa n umɣar, tudert tazegrart i umɣar…

Anwa yusin taɣtest i tatut ? Anwa ur irin ad ttmunen iwdan ɣef uẓekka-inek ? Anwa ur ixsen ad tidir trabbut n Saɣruband ? Nekkwni ! Ur d awdyan !!!

Simmal nessiggug assemɣer-nnek ɣef yiɣrem-ik, simmal nettiggug ɣef usmekti-inek. Simmal nettettu-k a Nba, simmal nettettu tizlatin-nnek. Simmal nettettu tizlatin-nnek, simmal nettettu iman-nneɣ, minzi cekk tecnid fellaneɣ. Awissen is d ad nfafa imal ???

Qqim di talwit a Nba.

Baha MENṢUB
Taza, 25, 26 ṭuber 2018.

Aḍris d tmawalt-nnes s PDFNba(1)

Tagged with: ,
Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.