Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

ḤMA AD IXREQ !

0 267

Tbed ṭṭarf n tbajut s ǧiret, tsajja x yill, tẓar taziri d itran d ijj ubrid issuǧes iɛemmar s isennanen, trezzu ad tecḍeḥ maca teggama, ul-ines iddekduk, ifassen tarjijjin, ajeǧif iḥma, iṭṭaw s reḥriq astiqa dag s timessi, maca teggama ad tecḍeḥ.

Tced takembuct x nneṣṣ, iɣennijen tentinenna seg mezzuɣen, ar tettiriren x tayri d tiḥli d tudart icqan, tenni i tedder nettat g umkan mani tzeddeɣ. Neqqen-t, ur d as ticcen rḥeq ad tedder amux txes, ad teg min txes, ad tini min txes…

Yudef-d uma s axxam mani teǧa, issexsi as iɣennijen, nettat tesɣuyyu s jjhed, iṭṭefi-t-id zi wazzar uxa ibda iccati-t, tiṭṭawin reẓment, ul iddekduk ɣa učma-s igirezzun ad tessdref ixf-ines zi umadan, ad tedder amux txes. Iɣarṣ-as takmbuct-ines, yuta-t, uxa yugur.

Nettat tesɣed, ur tenni walu, txarres mliḥ ag ix fines, tenna s imeṭṭawen g tiṭṭawin:
– Ixess ay ad fekkeɣ ixf-inu nnit, ura d ijj ma izemmar ad ay ssedref bra ixf-inu. Ixess ay ad iriɣ.

Umi turi tfuyt n tfawt, ira amara iṭṭef tawriqt d uɣanib g ufus-ines, idded, yuḥḥer, yuḍa…
Ixerq-d usefru.

Taru-t: KARIMA AḤEDDAD

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.