Σica Ḥmad

0 32

Ar ireggem igenna d wakal , ar ixellu ar ireddem , ur yuǧi amuder ur iweqqir tagama, irgem tifawt n wass , ur ittu tameddit, s yiḍ isɣ-d Talwiskit , issiɣ timess itti-as, yaker-d ikeccuḍen di tezdem tgellint n Σica Ḥmad, tgellint taɣzi n wass di tzeddem isɣaren g iqacciwen akken ad issen tessenw kra n tiram irẓagen am wussan nnes, ass mayd ila tettuḍu tadawt-nnes ar tɣerred, iddu-d bu ifadden ur ikerrzen ula imger, yufa-d kulci dat uḍar nnes.

Imalas tseɣuyyu Σica Ḥmad ɣef tukkreḍa n yisɣaren nnes. Tessen wadda ten yukren, ɣas tga tahejjalt ur ɣurs may fell-as iruran tiyta n wakud d tinin id millus, ku ass tegr tuttra i bab igenwan ad as ifru i bu yiggiten inefraraɣen. Urawen-nnes unfen i rebbi, ad taɣ bab-nnes.

Da ten issiwid g yiɣrem s tiddi yuran, d udida d tissi ! Iɣal is-d wanna iswan timeqqit issenker ageḍrur g waluḍ.

Σica Ḥmad d medden akw am nettat igellilen, da ttuffen ar ttuffen ard bbḍin ɣef umdan ten iḥuzen imekinna as teffeɣ awd tin wass-a.

Ikker-d diɣ tireggam tifawt ar tameddit, iḍ iger talwiskit-nnes g wacckar inzeɣ ɣer unrar ur yaggugen i taddart n Σica Ḥmad, teḍuf-t allig yusey isɣaren nnes, issiɣ timess iqqim kud issa ireggem, kud ittetta agummu ireggem aseklu.

Teggawer iwr-i nnas tegllint n Σica Ḥmad ar tsemrara anezgum g wul-nnes, kud tettini aǧ abhim ur as ssagreɣ yat, tketti-d tanekra n zik ɣer uzeddam n ikeccuḍen, ikeccuḍen g tmurt n uṣemmid, d tudert n unwal azayku, swan digs azal ameqran.

Teqqim Σica Ḥmad allig as ur ifeki ṛebbi tazmert i tẓiḍra, tasi-d yan walhraw azurar n tazart , ar-t inn tettsekkal imikk s imikk ayellig ur ten ibḍi ɣas iɣil tẓuḍ-t isleɣ uxlul-nnes tirgext, tezri-t ig herrmu g wakal, ffin idammen-nnes ar sswan times.

Iccu Qecmar

Wazzan
15 yennayer 2018

Tagged with: ,
Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.